Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 2 - 2019

Sozio
Professionele oordeelsvorming in het sociaal domein

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Adri van Montfoort

Strategisch adviseur Adri van Montfoort beschrijft en analyseert in zijn nieuwe boek professionele oordeelsvorming in het sociaal domein. Vreemd genoeg een onderbelicht thema, stelt hij. ‘Meer tijd nemen voor beslissingen leidt tot beter doordachte oordelen.’

Lees het artikel via deze pagina.

Marokkaans-Nederlandse tienermeiden en ‘shame sexting’

Tienermeiden met een Marokkaanse achtergrond ervaren vaker dan andere meiden negatieve gevolgen van sexting, het maken en versturen van seksueel getinte foto’s of video’s. Hoe kunnen deze meiden het best geholpen worden door hulpverleners als ze slachtoffer worden van shame sexting − aan de schandpaal worden genageld? Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) zocht het uit.

Lees verder via deze pagina.

Het borrelt in het onderwijs

Méér oog voor mensenrechten, méér aandacht voor de politieke arena en voor het morele kompas van aanstormende sociaal professionals. Opleidingen Sociaal Werk omarmen het debat over de politisering van het vak. ‘De tijd is er rijp voor,’ klinkt het op Hogescholen in Enschede, Amsterdam en Groningen.

Lees verder via deze pagina.

Pedofielen en misbruikplegers

Seksueel misbruik van kinderen roept afschuw op. Terecht: het beschadigt kinderen, soms voor de rest van hun leven. In de volksmond scharen we plegers vaak onder de verzamelnaam: pedofielen. ‘Misbruik wordt gepleegd door pedofielen en alle pedofielen plegen misbruik’. Dit klopt niet en helpt niet het seksueel misbruik van kinderen te verminderen. Hoe zit het wel en wat kunnen we doen?

Lees verder via deze pagina.

Vroeger verslaafd en dakloos, nu stadsgids

Voormalige dak- en thuislozen geven in verschillende steden een rondleiding aan belangstellenden. Twee redacteuren van Sozio liepen in Amsterdam mee met Ferrie. ‘Als je gebruikt voel je geen regen, kou of vermoeidheid. Je kunt bij wijze van spreken zo naar Rome lopen.’

Lees verder via deze pagina.

Hoe bouw je sterke teams die goed samenwerken?

Professionals werkzaam in het sociaal domein werken bijna altijd in teamverband. Een effectief functionerend team ontstaat niet zomaar. Teams waar mensen goed met elkaar omgaan en elkaar stimuleren en inspireren boeken de meeste successen. Door daadwerkelijk de tijd te nemen voor teamontwikkeling wordt de onderlinge band versterkt en functioneert het team effectiever.

Lees verder via deze pagina.

Begeleiding van lvb-jongeren naar zinvolle daginvulling

Linda Lai werkt bij REIK, een expertisecentrum voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Ze legt zich daarbij toe op arbeid en scholing voor cliënten. Nadrukkelijke aandacht daarvoor is noodzakelijk en verdient landelijk navolging stelt ze. Sozio sprak met haar en tekende haar hartstochtelijke pleidooi op. 

Lees verder via deze pagina.

Eigen kracht, eigen regie in werkveld en onderwijs

Eigen kracht en eigen regie zijn sleutelbegrippen in zorg en welzijn. Maar hoe zit dit op de opleidingen social work? Zou het niet goed zijn als de principes van eigen kracht en eigen regie ook in het onderwijs een rol gaan spelen? Om daarmee de toekomstige sociaal werkers beter toe te rusten op het beroep dat ze gaan uitoefenen.

Lees verder via deze pagina.

Civiel Traject Beraad schakelt in jeugdzorg

In 2018 verbleven ruim tweeduizend jongeren in een gesloten jeugdzorginstelling. Dat aantal moet omlaag staat in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.1 Om hieraan bij te dragen is in Noordoost-Brabant het Civiel Traject Beraad opgericht. Het beraad moet gesloten plaatsingen voorkomen, verkorten én ervoor zorgen dat er duurzame vervolgplekken zijn. De eerste resultaten zijn positief. 

Lees verder via deze pagina.

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Blauwe plekken en lange mouwen:  Huiselijk geweld is overal!Eén op de twintig mensen is slachtoffer van huiselijk geweld. Eén op twintig! Dat aantal is bizar hoog. Het betekent dat bijna iedereen wel een kennis heeft die thuis geweld ervaart – waarschijnlijk zelfs meerdere! Dat maakt ons allemaal omstanders. Maar wat kunnen we eraan doen? Huiselijk geweld is moeilijk vast te stellen, omdat de huiselijke sfeer vaak afgeschermd en privé gehouden wordt.
ZZP'er worden: hoe pak je dat aan?In de Volkskrant van 31 juli verscheen een pakkend artikel van Peter de Waard. In het stuk werden de lage werkloosheidscijfers in Nederland verklaard door de herwaardering van culturele waarden als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de bereidheid tot het nemen van risico’s. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun werkloosheid in te zetten om zelf een onderneming te beginnen of als zzp’er aan de slag te gaan. Dit is een trend die binnen de zorg al langere tijd zichtbaar is en naar verwachting ook steeds gangbaarder zal worden in andere branches zoals kinderopvang en het sociaal domein. Maar zzp'er worden: hoe pak je zoiets aan?
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen.
Stuur je scriptie in voor de MOVISIE-scriptieprijsBen jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe de aanpak van sociale vraagstukken kan leiden tot een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie? Stuur je scriptie dan in en ding mee naar de Scriptieprijs 2019 van Movisie!
Blog | Hoe vinden we aansluiting bij ouders wanneer dat lastig is?Professionals die met kinderen werken krijgen automatisch te maken met ouders. De omgang met ouders kan soms een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe buig je weerstand om tot een begripvolle samenwerking tussen hulpverlener, ouders en kinderen?
Laat het eindelijk doordringen tot Den Haag: de jeugdzorg is in echt gevaarIngrijpend decentraliseren en tegelijkertijd ingrijpend bezuinigen, en dat luchthartig verkopen met de fantasievolle bewering dat het allemaal goed komt, wat zeg ik, beter, veel beter wordt! Zo werd de rücksichtsloze overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten vanuit Den Haag en vanuit de grote gemeenten indertijd gebracht.
Het gaat bar slecht met de jeugdzorg. De jeugdzorgwerkers spannen zich dagelijks in om er het beste van te maken, maar er is gebrek aan alles – aan geld, aan deskundig en ervaren personeel, aan adequate opvang en aan centrale sturing.
Er zijn van die functies/beroepen die ooit superpopulair waren, maar door omstandigheden worden wegbezuinigd. Dat was ook een beetje het lot van het opbouwwerk die zijn bloeiperiode had tussen de jaren '60 en midden jaren 80.
Gemeenten met het beste sociaal beleid in 2018Het is niet de grootste ontdekking, maar Pekela, Veendam, Werkendam* en Alkmaar zijn de best scorende gemeenten op sociaal beleid bij de Lokale Monitor van de FNV over 2018. De FNV Monitor toetst elke twee jaar hoe gemeenten omgaan met mensen met een uitkering of beperking, wat ze doen aan armoedebeleid, hoe ze huishoudelijke zorg of jeugdhulp inkopen en of ze mensen de zekerheid van een vaste baan geven.
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?Personen met verward gedrag blijven steeds langer thuis wonen en participeren actief in de maatschappij. De zorgvraag van deze cliënten is echter onverminderd urgent. Hoe kunt u persoonsgerichte zorg bieden in de wijk?
Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van VWS op om te komen tot een overkoepelende visie. Die visie zou als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.
Zou de crisis in de jeugdzorg dan eindelijk doordringen tot Den Haag?Toen wij in de jaren voorafgaand aan de overhaaste invoering van de Jeugdwet begin 2015 waarschuwden voor het gebrek aan voorbereiding en voor de grote risico’s juist voor de kinderen die de meeste zorg nodig hebben, werd dat weggezet als angsthazerij. Als je wees op de merkwaardige uitzonderingspositie voor minderjarigen wat betreft hun toegang tot de ggz, dan werd dat afgedaan als ‘ouderwets’. En hetzelfde gold voor waarschuwingen voor de risico’s op het gebied van de privacybescherming en het gebruik van een vage notie als ‘drang’. Allemaal ‘ouderwetse kritiek’.
Een trauma bij kinderen: wat kunnen we doen?Niet ieder kind wordt geboren in een gezin waar elke avond een warme stamppot op tafel staat of een knuffel wordt gegeven wanneer er een boze droom voorbij komt. Geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik of manipulerende ouders… Helaas komt dit in veel gezinnen voor en komen we dit regelmatig tegen tijdens ons werk. Hoe kunnen we helpen?
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Wmo- en jeugdzorginstellingen krijgen hierdoor met minder administratie te maken.
CPB Wijkteamrapport verder uit de doekenHet eerder uitgebrachte rapport van het CPB (zie verder op deze site) heeft stof doen opwaaien. Een gemeentelijk adviseur, Brecht Sies, heeft een uitleg-filmpje over het rapport gemaakt en doet suggesties voor de toekomst.
Wijkteams tegen het licht gehoudenHet Centraal Planbureau publiceerde op 18 januari een kritisch rapport over de wijkteams. Het blijkt dat in gemeenten waar wijkteams aan de slag zijn er meer doorverwijzingen naar specialistische voorzieningen zijn. Meer doorverwijzingen leiden tot hogere kosten, waardoor de beleidsdoelstelling om met behulp van wijkteams minder geld kwijt te zijn eerder het tegenovergestelde bereikt.
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
Oproep inbreng congres Huiselijk Geweld 2019Dit jaar is de zesde editie van het jaarcongres Huiselijk Geweld op 21 november 2019 gepland. Om ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven, plannen, visies, instrumenten gericht op reductie van kindermishandeling maar ook bij huiselijk geweld tussen partners, is er een formulier beschikbaar om een invulling van een deelthema voor te stellen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen integrale specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt: zorg op maat dicht bij huis. Ook heeft de aanbesteding als doel om meer Utrechtse kinderen thuis te laten opgroeien: dat is het uitgangspunt van de gemeente Utrecht, die daartoe een aanbesteding heeft georganiseerd.
Loon wordt heikel punt in onderhandelingenMet ingang van 1 juli 2019 eindigt de looptijd van de huidige cao Sociaal Werk. Om de onderhandelingen voor te bereiden, organiseert Sociaal Werk Nederland regiobijeenkomsten. Maar nu al is duidelijk dat SWN gaat inzetten op een loonsverhoging.
'Ambulantisering vergt andere prioritering'De ambulantisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het vergt een fundamenteel andere prioritering en innovatieruimte op de werkvloer. Dat stelt Hans Kroon, de kersverse hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering (werkzaam voor het Trimbos Instituut).
'Samenwerking nodig tussen sportvereniging en jeugdhulp'De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dat schrijft onderzoeker Niels Hermens in zijn proefschrift.
Gemeenten worstelen met tekortenSteeds meer gemeenten slagen er niet in de bedragen in de hand te houden die ze uitgeven aan het sociaal domein. Soziozet recente berichten daarover op een rij; ze gaan over Huizen/Laren/Blaricum, Arnhem en Amersfoort.
Proef zorg en hulp in Nijmeegse wijkenIn 2019 en 2020 voert de gemeente Nijmegen een pilot uit in Lindenholt en Nijmegen-Zuid met professionals van welzijn, zorg, werk en inkomen in één basisteam. Zo’n team moet ervoor zorgen dat de gemeente meer grip krijgt op zorgindicaties en verwijzingen en minder zorg hoeft in te kopen.
Hamid beweegt zich tussen GGZ, wijkteam en huisarts‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken,’ vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking