Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 3 - 2019

Sozio
Themanummer LVB | LEVEN met een verstandelijke beperking

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

LVB is meer dan je ziet

We kijken bij mensen met een licht verstandelijke beperking te veel naar hun intelligentie. Ook het sociaal-emotioneel functioneren en hun ondersteunend netwerk zijn van belang, stelt Jelle Drost.

Lees het artikel via deze pagina.

Optimaal jezelf kunnen zijn

Seksuele diversiteit en genderidentiteit worden steeds vaker besproken bij de begeleiding van LVB'ers.

Lees verder via deze pagina.

Ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

Ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite met opvoedingstaken dan normaalbegaafde ouders. 

Lees verder via deze pagina.

Heldere taal begrijpen we allemaal

Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat. Daarom hebben cliënten en de cliëntcoaches medezeggenschap van Amerpoort EdLoket opgezet.

Lees verder via deze pagina.

Methodisch werken aan een positief groepsklimaat

Teams hebben de opgave om proactief en methodisch te werken aan een positief groepsklimaat.

Lees verder via deze pagina.

Van regels naar afspraken

Is in instellingen, organisaties en leefroepen elke regel nuttig, gewenst en noodzakelijk? Niels Bloembergen ontwierp een spel om van regels te komen tot breed gedragen afspraken

Lees verder via deze pagina.

De ervaringsdeskundige als belangrijk adviseur

Ervaringsdeskundigheid begint een hoge vlucht te nemen in zorg en welzijn. Een kijkje in de keuken bij ’s Heeren Loo.

Lees verder via deze pagina.

Ingrijpende gebeurtenissen laten je niet onberoerd

Hulpverleners maken beroepshalve vaak ingrijpende gebeurtenissen mee die hun eigen welbevinden en verdere beroepsuitoefening nadelig kunnen beïnvloeden. Een pleidooi voor adequate nazorg.

Lees verder via deze pagina.

Civiel Traject Beraad schakelt in jeugdzorg

In 2018 verbleven ruim tweeduizend jongeren in een gesloten jeugdzorginstelling. Dat aantal moet omlaag staat in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.1 Om hieraan bij te dragen is in Noordoost-Brabant het Civiel Traject Beraad opgericht. Het beraad moet gesloten plaatsingen voorkomen, verkorten én ervoor zorgen dat er duurzame vervolgplekken zijn. De eerste resultaten zijn positief. 

Lees verder via deze pagina.

Koop dit nummer los via deze pagina of sluit hier een abonnement af.

Nieuws

Absurde stijging cijfers huiselijk geweldHet aantal meldingen van huiselijk geweld in en om Amsterdam is in één jaar tijd bijna 32 procent toegenomen. In zes maanden tijd zijn bijna zesduizend meldingen binnengekomen, de helft betreft kindermishandeling, zo meldt het Parool.
Kabinet blijft ongevoelig voor noden jeugdzorgIdo Weijers reflecteert op de Miljoenennota die op de 3e dinsdag van september werd gepresenteerd. Wat betekent dat voor de jeugdhulp? Zijn binnenkort alle problemen met financiering en budgetten de wereld uit? Of wordt het Rijk steeds rijker en de gemeenten steeds armer?
Profiling voor jeugdhulpverleners: doorgrond je gesprekspartnerOp 9 oktober start een interessante cursusdag over Profiling: 'Zie ik het goed?' waarbij de jeugdzorgwerker of wijkteamlid kennis krijgt aangereikt om een inschatting te maken van de gesprekspartner: de jonger, de ouder. Mooie en vaak ook nieuwe informatie; zeer helpend in de praktijk.
Als jongen mishandeld worden, is niet stoerKindermishandeling heeft vergaande gevolgen. Het kan diepe trauma's achterlaten als het slachtoffer niet goed wordt begeleid. Een belangrijk onderdeel van die begeleiding is praten. Maar er hangt een groot taboe rondom kindermishandeling. Veel slachtoffers durven er zelfs in hun latere leven niet over te praten.
Blauwe plekken en lange mouwen:  Huiselijk geweld is overal!Eén op de twintig mensen is slachtoffer van huiselijk geweld. Eén op twintig! Dat aantal is bizar hoog. Het betekent dat bijna iedereen wel een kennis heeft die thuis geweld ervaart – waarschijnlijk zelfs meerdere! Dat maakt ons allemaal omstanders. Maar wat kunnen we eraan doen? Huiselijk geweld is moeilijk vast te stellen, omdat de huiselijke sfeer vaak afgeschermd en privé gehouden wordt.
‘Zicht op slechtziendheid bij ouderen’; een signaleringstraining voor ouderenadviseursHet achteruit gaan van het zicht heeft grote impact op ouderen. De mobiliteit neemt af en deelnemen aan de maatschappij is door pensionering niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer ouderen door slechtziendheid niet meer kunnen meedoen en participeren in hun omgeving, liggen eenzaamheid en depressie op de loer.
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen.
Blog | Hoe vinden we aansluiting bij ouders wanneer dat lastig is?Professionals die met kinderen werken krijgen automatisch te maken met ouders. De omgang met ouders kan soms een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe buig je weerstand om tot een begripvolle samenwerking tussen hulpverlener, ouders en kinderen?
Laat het eindelijk doordringen tot Den Haag: de jeugdzorg is in echt gevaarIngrijpend decentraliseren en tegelijkertijd ingrijpend bezuinigen, en dat luchthartig verkopen met de fantasievolle bewering dat het allemaal goed komt, wat zeg ik, beter, veel beter wordt! Zo werd de rücksichtsloze overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten vanuit Den Haag en vanuit de grote gemeenten indertijd gebracht.
Het gaat bar slecht met de jeugdzorg. De jeugdzorgwerkers spannen zich dagelijks in om er het beste van te maken, maar er is gebrek aan alles – aan geld, aan deskundig en ervaren personeel, aan adequate opvang en aan centrale sturing.
Er zijn van die functies/beroepen die ooit superpopulair waren, maar door omstandigheden worden wegbezuinigd. Dat was ook een beetje het lot van het opbouwwerk die zijn bloeiperiode had tussen de jaren '60 en midden jaren 80.
Werken in de wijk: Hoe organiseren we de opvang en begeleiding van personen met verward gedrag?Personen met verward gedrag blijven steeds langer thuis wonen en participeren actief in de maatschappij. De zorgvraag van deze cliënten is echter onverminderd urgent. Hoe kunt u persoonsgerichte zorg bieden in de wijk?
Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich grote zorgen en roept minister De Jonge van VWS op om te komen tot een overkoepelende visie. Die visie zou als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.
Zou de crisis in de jeugdzorg dan eindelijk doordringen tot Den Haag?Toen wij in de jaren voorafgaand aan de overhaaste invoering van de Jeugdwet begin 2015 waarschuwden voor het gebrek aan voorbereiding en voor de grote risico’s juist voor de kinderen die de meeste zorg nodig hebben, werd dat weggezet als angsthazerij. Als je wees op de merkwaardige uitzonderingspositie voor minderjarigen wat betreft hun toegang tot de ggz, dan werd dat afgedaan als ‘ouderwets’. En hetzelfde gold voor waarschuwingen voor de risico’s op het gebied van de privacybescherming en het gebruik van een vage notie als ‘drang’. Allemaal ‘ouderwetse kritiek’.
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 heeft de jeugdzorg in een financiële crisis gestort. Vergeleken met de dreigende scenario’s in de jeugdzorg is het recente faillissement van twee ziekenhuizen kinderspel. Veel jeugdzorginstellingen hangen aan het Haags infuus van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) of eten mee uit de ruif van gehandicaptenzorg en ouderenzorg.
Praten met kinderen over scheiding. Belangrijk! Maar hoe doe je dat? Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert. Kinderen krijgen niet een, maar twee huizen waartussen ze afwisselen. Of een ouder verdwijnt geheel uit beeld. Ze moeten misschien naar verschillende scholen, krijgen andere vriendjes en vriendinnetjes en ga zo maar door. De huidige situatie waarin zij beide ouders in de buurt hebben verandert in ieder geval drastisch.
'Ambulantisering vergt andere prioritering'De ambulantisering van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen is nog maar nauwelijks op gang gekomen. Het vergt een fundamenteel andere prioritering en innovatieruimte op de werkvloer. Dat stelt Hans Kroon, de kersverse hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering (werkzaam voor het Trimbos Instituut).
'Samenwerking nodig tussen sportvereniging en jeugdhulp'De samenwerking tussen sportverenigingen en jeugdhulporganisaties is nodig om meer kwetsbare kinderen en jongeren te begeleiden naar sportverenigingen, en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling. Dat schrijft onderzoeker Niels Hermens in zijn proefschrift.

Van onze partners

Viezigheid bij klanten : probleem van de klant of van jou?Een issue die vrijwel altijd opduikt in de professionele relatie is, in hoeverre je eigen beelden en vooroordelen de begeleiding of hulpverlening eerder bemoeilijkt dan vooruit helpt. Ido Weijers laat in een nieuwe serie artikelen op blog.pedagogiek.nu aan de hand van gevallen zien, hoe het gevaar van vooringenomenheid kan opspelen.
Op pad met de jeugdbeschermerIdo Weijers beschrijft een casus uit het professionele leven van een jeugdbeschermer - mooi om te lezen hoe vooroordelen en normatief professioneel handelen een normaal onderdeel is van het dagelijks werk.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukking