Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

SOZIO Auteursrichtlijnen

Tips en handreikingen voor SOZIO-artikelen
Vermeld boven uw artikel uw naam, postadres, telefoonnummer, email-adres en functie.

1. SOZIO is geen wetenschappelijk tijdschrift, maar een ongesubsidieerd HBO-vakblad voor en door (aspirant) professionals in het sociaal domein. Het richt zich op

 • Opleidingen, studenten (SPH, CMV, MWD en Social Work)
 • Professionals in wijkteams, jeugdhulp, jeugdbescherming, gezinshulpverlening, ambulante ouderenzorg, GGZ, werkers in gedwongen kader: reclassering, gesloten jeugdhulp maar ook sociaal raadslieden, sociaal dienstverleners e.a.
 • Lokale ambtenaren in het socaal domein, wethouders, raadsleden

2. Als u een artikel voor SOZIO schrijft, stel uzelf dan tevoren de vraag waarom de lezers van SOZIO uw artikel lezenswaardig vinden. Niet alles wat op uw vakgebied interessant is hoeft dat voor de gemiddelde lezer van SOZIO te zijn. Het artikel dat u wilt schrijven, moet bij SOZIO passen. Neem evt vooraf contact op met de redactie en maak een synopsis voor het beoogde artikel.

3. SOZIO accepteert alleen Nederlandstalige artikelen. Engelstalige passages dienen beperkt te blijven tot begrippen of enkele zinnen (bij wijze van citaat) die moeilijk in het Nederlands te vertalen zijn.

4. Formuleer - voordat u aan het schrijven van een artikel begint - antwoorden op de volgende vragen: Waarover gaat mijn artikel? Wat is mijn boodschap? Probeer de boodschap in een basisuitspraak of hoofdgedachte samen te vatten. Als dat niet lukt, is het onderwerp waarschijnlijk niet goed afgebakend en de boodschap niet helder. Zorg ervoor dat uw artikel een duidelijke focus heeft; stel uw onderwerp tevoren goed scherp. In welke vorm wil ik mijn boodschap gieten? Voor welk genre kies ik? Mogelijke genres zijn: een achtergrondartikel, een nieuwsanalyse, een researchartikel, een reportage, een interviewartikel, een opiniërend artikel, een boekrecensie, een portret van een persoon, een casusbespreking. De lengte: Een pagina in SOZIO telt 400-500 woorden De redactie heeft een voorkeur voor artikelen van 1, 2 of 3 pagina's ( tot een maximum van circa 2200 woorden) Overleg als u een langer artikel wilt schrijven. Maak een artikel niet langer dan nodig is.

5. Zorg voor een goede structuur.

Zorg voor een kop-romp-staart-structuur met een duidelijk begin, een middenstuk en een afsluiting.Begin met een intro/de ‘lead’ van 40 tot 50 woorden die de richting van het artikel aangeeft en de lezer motiveert/interesseert.

Zorg voor een goede afsluiting. Laat het artikel niet als een nachtkaars uitgaan. Maak geen samenvatting waarin de belangrijkste punten nog eens opgesomd worden, maar sluit af met een echte conclusie die verder gaat dan een samenvatting. Andere mogelijkheden zijn: terugkoppeling naar het begin, opwerpen van nieuwe vragen, kanttekeningen bij de conclusie of perspectieven op oplossingen.

Concrete handreikingen bij het schrijven

 • Vermijd ingewikkelde zinnen met veel woorden, lange woorden en bijzinnen.
 • Vermijd een overmaat aan jargon en 'dure' woorden.
 • Vermijd zinnen met een lange aanloop, dubbele ontkenningen en een opeenstapeling van voorzetsels.
 • Schrijf concreet: gebruik veelzeggende details, voorbeelden, cijfers en beeldspraken.
 • Schrijf - waar mogelijk - persoonlijk: gebruik persoonlijke woorden (namen, woorden die personen aanduiden) en persoonlijke zinnen (citaten). Laat mensen aan het woord, breng mensen tot leven en treed in dialoog met uw lezers. Gebruik zo min mogelijk onpersoonlijke woorden ('men') en schrijf actieve zinnen (vermijd de lijdende vorm bijvoorbeeld door het gebruik van hulpwerkwoorden – kunnen, worden, zijn, hebben, zullen)
 • Schrijf bondig en zorg voor vaart in een tekst. Vermijd logge (voorzetsel)uitdrukkingen als 'met betrekking tot' en 'met behulp van''; vervang ze door kortere woorden als 'over' en 'met'.
 • Varieer in woordkeus en zinsbouw. Gebruik synoniemen en verwijswoorden; wissel standaard-mededelende zinnen (onderwerp, gezegde, rest) af met andere zinstypen en vraagzinnen.
 • Schrijf correct Nederlands (grammatica, spelling, leestekens). Raadpleeg eventueel het Groene Boekje

6. Aanwijzingen voor het inleveren van kopij:

Mail de tekst in Word aan sozio@mailswp.com 

Na inlevering gaat de tekst naar de redactie en soms zal deze het artikel terugsturen naar de auteur met het verzoek de tekst (deels) te herschrijven of aanvullingen te geven. De eindredactie bewerkt de tekst vervolgens tot een publicabel artikel. Als de wijzigingen ingrijpend zijn (structuur veranderen, inkorten), krijgt de auteur een bewerkt artikel nogmaals voorgelegd. Als deze het niet eens is met de wijzigingen, kan deze het artikel eventueel terugtrekken. Als de ingrepen zich beperken tot bewerkingen op zinsniveau (lange samengestelde zinnen opsplitsen, verbetering alinea-indeling, verbeteren kop en/of intro en lead) krijgt een auteur zijn artikel in principe niet meer ter inzage.

SOZIO is helaas niet in staat auteurs voor hun bijdragen te betalen. Wel ontvangen auteurs enkele exemplaren van het nummer waarin hun bijdrage staat. Reprorechtvergoeding die wordt ontvangen voor artikelen wordt aangewend ten behoeve van de redactie. Indien u als auteur hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit kenbaar maken bij de hoofdredacteur en kan deze vergoeding individueel worden overgemaakt. Nadat een editie in druk is verschenen worden artikelen geplaatst op www.sociaaldigitaal.nl