Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Taakstraf bij Halt leidt niet tot minder drinken bij jongeren

Bij jongeren die een Halt-straf Alcohol krijgen, leidt dat niet tot de gewenste gedragsverandering. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door Bureau Beke, in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Taakstraf bij Halt leidt niet tot minder drinken bij jongeren

Halt-straf
Bij de Halt-straf Alcohol trekken Halt en instellingen voor verslavingszorg samen op. Jongeren die onder invloed of in bezit van alcohol een strafbaar feit plegen, krijgen inzicht in de gevolgen van alcohol op hun gezondheid en op hun handelen. De Halt-straf Alcohol is een interventie die zich niet alleen richt op de jongeren zelf, maar ook op (een van) hun ouders. Na acceptatie van de Halt-straf Alcohol krijgen jongeren van een instelling voor verslavingszorg een leerstraf, twee bijeenkomsten en een huiswerkopdracht, van in totaal zes uur aangeboden. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst van tweeënhalf uur. Jongeren en ouders krijgen onder andere informatie over de werking van alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik.Bij jongeren worden nog extra modules toegevoegd, zoals omgaan met groepsdruk en ‘nee’ leren zeggen als alcohol wordt aangeboden.

Het is de bedoeling dat de Halt-Strad onder meer leidt tot minder drinken (bingedrinken) en een betere attitude van jongeren rond alcoholgebruik.


Onderzoek
Het doel van het onderzoek was erachter te komen in hoeverre de straf effectief is. Vergroot de straf bij de betrokken jongeren de kennis over de effecten van alcoholgebruik, de bewustwording over het eigen gebruik en in termen van gedragsverandering en recidive?


Resultaten
Het doorlopen van de Halt-straf Alcohol levert drie kortetermijneffecten op, aldus de onderzoekers. Ten eerste leidt het volgen van de Halt-straf Alcohol tot de mening bij jongeren dat hun alcoholkennis is toegenomen. Frappant genoeg is dat vooral beleving want de kennisscores wijzen uit dat de daadwerkelijke kennis niet is toegenomen. Ook bij de ouders doet zich iets soortgelijks voor. Ten derde wordt de betrokkenheid van ouders ten aanzien van hun kinderen door het volgen van de Halt-straf Alcohol bevorderd.
Een andere markante uitkomst van het onderzoek is dat juist de controlegroepjongeren, die de Halt-straf Alcohol niet hebben doorlopen, zich op korte termijn ontwikkelen tot lichtere drinkers. Met andere woorden: het lijkt voor het drinkgedrag op korte termijn juist meer effect te hebben om alleen door de politie te zijn aangehouden en doorverwezen naar Halt, zonder de Halt-straf Alcohol te doorlopen.

De onderzoekers werpen de vraag op of de doelen die Halt stelt met de Halt Straf Alcohol niet te ambitieus zijn.


Reactie Halt
Halt reageert op zijn website op de resultaten van het onderzoek. De organisatie stelt dat de jongeren hebben relatief lichte vergrijpen gepleegd. ‘Bij zo’n lichte groep kunnen op dit punt amper effecten verwacht worden.’ Verder stelt Halt dat het leertraject zes uur en daarmee wellicht te kort is om effect te sorteren op kennis, houding en gedrag. 


Klik hier voor de samenvatting van het onderzoeksrapport ‘Doordringen of doordrinken?’Naar homepageRelevante categorieën: