Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Stel dagelijks leven centraal bij hulp aan kinderen met complexe problemen'

Stel de kwaliteit van het dagelijks leven van kinderen en gezinnen centraal bij alle vormen van hulp, zorg en ondersteuning, ongeacht de complexiteit van de problematiek. Dat stelt de adviesorganisatie RMO (Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling) in het 8 december verschenen rapport ‘Samen verder, verder samen Zorgen voor kinderen met complexe problemen’.
'Stel dagelijks leven centraal bij hulp aan kinderen met complexe problemen'

Met de focus op het dagelijkse leven, aldus de RMO, worden alle jeugdzorgprofessionals uitgedaagd hun werkwijzen te herzien. Het adviesorgaan refereert in het rapport aan de hoog oplopende discussie tussen voorstanders van de transitie en tegenstanders die vrezen dat gespecialiseerde zorg voor jonge kinderen en jeugdigen in het gedrang komt. De raad ziet het als een schijntegenstelling die bovendien improductief is. Leer van elkaar, geeft de raad als motto. ‘De decentralisatie van de jeugdzorg vraagt juist veel meer en gevarieerdere samenwerking tussen verschillende zorgvormen. Hoe dat er uit ziet is een zoektocht die ook na 1 januari 2015 vorm moet krijgen, door gezamenlijk te leren en vanuit de leefwereld van kinderen te werken aan veilig opgroeien.’


Thuis laten begeleiden 
De RMO waarschuwt voor het gevaar dat de aandacht in de decentralisatie voor eerstelijnszorg, eigen kracht en het sociale netwerk ten koste gaat van gespecialiseerde zorg of andersom. ‘Het gaat er om dat hulpverleners vanuit de leefwereld van kinderen en gezinnen werken en die leefwereld een plaats geven. Bijvoorbeeld door specialisten kinderen ook thuis te laten begeleiden en oog te hebben voor andere levensdomeinen, zoals onderwijs, sport en een toekomstige plek op de arbeidsmarkt. Of door naast de behandeling van het kind, ondersteuning te bieden bij de impact die problemen hebben op het functioneren van het gezin. Door de zorg rondom een kind en gezin te organiseren, worden problemen niet langer geïsoleerd benaderd en sluit deze veel beter aan bij het alledaagse leven. Nu en in de toekomst.’


Flexibele samenwerkingsvormen

Een andere waarschuwing van de RMO betreft de organisatie van de jeugdzorg. Vervang het starre provinciale stelsel niet door een honderden starre systemen op gemeentelijk niveau. ‘Zet in plaats daarvan in op gezamenlijk leren en flexibele samenwerkingsvormen. Het is een zoektocht om uit te vinden hoe wijkteams en specialisten beter kunnen samenwerken. Ook de borging van specifieke kennis op de lange termijn vraagt aandacht als professionals meer generalistisch gaan werken. En gemeenten zullen moeten toewerken naar een gemeentelijk kader dat voldoende ruimte geeft aan maatschappelijke organisaties die werken vanuit hun eigen visie.’

De RMO roept de betrokkenen daarom op zich een lerende houding eigen te maken. Door steeds te vragen: waarom richten we de jeugdhulp zo in? Zijn kinderen en gezinnen er bij gebaat? Wat zijn mogelijke risico’s en valkuilen? En hoe gaan we daar mee om? Door het eigen functioneren ter discussie te durven stellen. En door de verschillende werkwijzen van gemeenten met elkaar te vergelijken. Het briefadvies biedt handreikingen om deze inhoudelijke en organisatorische opgaven van het nieuwe stelsel van jeugdhulp met elkaar te verbinden en ook de komende periode verder te doordenken.


Klik hieronder om het advies te lezen:

‘Samen verder, verder samen Zorgen voor kinderen met complexe problemen’Naar homepageRelevante categorieën: