Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Preventiewerker moet eigen ervaringen inzetten in verslavingszorg’

‘De verslavingzorg heeft dringend behoefte aan professionele preventiewerkers die eigen ervaringen, gewoontegedrag en persoonlijke ontwikkeling inzetten in het contact met de doelgroepen.’

Dat zegt Rob Bovens. Hij  is 1 november geïnstalleerd als lector Verslavingspreventie op de Christelijke Hogeschool Windesheim.

Doelgroep vergrijst
Alleen toepassing van op zichzelf relevante kennis is onvoldoende’, vindt Bovens. ‘Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat de uitvoerders van wetenschappelijk onderbouwde methodes over voldoende vaardigheden, zelfinzicht en stevigheid beschikken om een optimaal resultaat te bewerkstelligen. Dat is een onjuiste aanname. Een preventiewerker moet zijn eigen ervaringen kunnen delen met de doelgroepen. Hij is als professional een spiegel voor zijn cliënten. Als hij zichzelf niet kent, bereikt hij hen onvoldoende. Zijn voorbeeldgedrag is een belangrijke factor. Onderlinge herkenning is naast kennisdeskundigheid cruciaal om verbindingen met de cliënt te leggen. Interventies zijn slechts succesvol onder die voorwaarde. Als professional moet je jezelf kennen én je doelgroepen kennen.’

Meer aandacht en geld
Hij is  bovendien van mening dat er meer aandacht en geld moet komen voor de sterk toenemende groep 55-plussers met uiteenlopende verslavingen. ‘Deze doelgroep vergrijst en de kosten stijgen dus. Terecht wordt voor de ouderenzorg in het nieuwe regeerakkoord extra geld uitgetrokken. Daar hoort ook de verslavingspreventie toe.’

Regionaal en lokaal
Bovens is gespecialiseerd in de ondersteuning van regionaal en lokaal verslavingsbeleid. In zijn lectoraat staan de persoon en de positie van de preventiewerker centraal bij het ontwikkelen van onderwijs en het verrichten van onderzoek.

Lectoraat
Het onderzoek vanuit het lectoraat Verslavingspreventie zal zich toespitsen op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude van de professionals, waarbij wetenschappelijke kennis en methoden worden verbonden aan ervaring en grondhouding van de preventiewerker zelf. Daar liggen volgens Bovens de kracht en de concrete toepasbaarheid van het lectorale onderzoek op Windesheim in de komende jaren. Daarnaast krijgt deze aanpak een prominente plaats in het onderwijs op de Zwolse hogeschool.

Bron: Trimbos-instituutNaar homepageRelevante categorieën: