Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Pleidooi voor inzet mentoren om ouderenmishandeling te voorkomen

Vrijwillige belangenbehartigers, mentoren, zouden een belangrijke rol kunnen spelen om ouderenmishandeling te signaleren. Dat stelt Mentorschap Nederland, dat deze week campagne voert om zijn activiteiten meer bekendheid te geven en om mentoren te werven.
Pleidooi voor inzet mentoren om ouderenmishandeling te voorkomen

Naar schatting tweehonderdduizend ouderen zijn jaarlijks het slachtoffer van ouderenmishandeling. De plegers zijn partners, familieleden, kennissen of, in enkele gevallen, zorgverleners. (bron huiselijkgeweld.nl). Mentorschap Nederland stelt dat ‘goed geschoolde mentoren’ een rol kunnen spelen bij de aanpak van deze vorm van huiselijk geweld.


Verplicht
De nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 in werking treedt, verplicht gemeenten het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld op te nemen in de nieuwe Wmo-beleidsplannen. Gemeenten moeten dan maatregelen nemen om burgers te beschermen die te maken hebben met huiselijk geweld. ‘Eén van de manieren om hieraan te voldoen’, stelt Mentorschap Nederland, ‘is te bevorderen dat de kantonrechter voor de slachtoffers een mentor benoemt.’


Training
De organisatie heeft voor zijn vrijwillige mentoren een speciale training ontwikkeld om toe te passen in situaties waarin ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. Mentorschap selecteert en  schoolt vrijwilligers voorafgaand aan benoeming door de kantonrechter. De helft van de ruim duizend mentoren is daar nu in getraind. De overige mentoren gaan dat de komende maanden doen.

 

‘Geen hulpverlener’

‘De mentor beschermt de cliënt door te zorgen voor extra maatregelen als mishandeling wordt gesignaleerd en erop toe te zien dat afspraken worden nagekomen. Mentoren kunnen daarbij advies vragen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld’, aldus Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Nederland. De mentor is geen hulpverlener of crisismanager, maar de belangenbehartiger die oplossingen zoekt, stelt Heinsbroek. ‘Hij of zij is wettelijk bevoegd namens zijn cliënt besluiten te nemen over de geboden verzorging, verpleging en begeleiding. Doordat elke vrijwillige mentor maximaal twee cliënten heeft, krijgt de cliënt maximale aandacht en persoonlijke begeleiding.’

 

Werving van mentoren

Het mentorschap, en in het bijzonder de rol van Mentorschap Nederland bij mishandeling van ouderen, is nog betrekkelijk onbekend. Om zijn activiteiten grotere bekendheid te geven en vrijwillige mentoren te werven, voert Mentorschap Nederland de komende maanden campagne. Daarvoor laat Mentorschap Nederland van 18 tot 29 augustus aanstaande een groot aantal malen per dag op Radio 2 en Radio 4 een reclamespotje uitzenden.

 

 

Werkwijze

Mentorschap Nederland  maakt vrijwillig mentorschap mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij of zij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. De mentoren van Mentorschap Nederland zijn professionele vrijwilligers met één of twee cliënten. Zij worden met zorg gekoppeld en geven vanuit persoonlijke betrokkenheid tijd en aandacht. Daardoor kunnen zij goed het welbevinden van hun cliënt volgen en voor hen opkomen.

 

 Naar homepageRelevante categorieën: