Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Onderzoeksrapport over inzet oudere vrijwilligers

Een grote en mogelijk groeiende groep binnen het vrijwilligerswerk is 55 jaar en ouder. Deze ouderen nemen nu al een groot deel van het werk voor hun rekening en dat deel zal naar verwachting alleen maar groeien.

Voor de kennisinstituten MOVISIE en Vilans was dit aanleiding om nader te onderzoeken welke (voor)oordelen en belemmeringen zich voordoen rond vrijwilligerswerk door ouderen.

Motivaties

Het onderzoek bestond uit twee delen: een literatuuronderzoek en een digitale enquête waaraan 150 zorgorganisaties en 33 'welzijn ouderen'-stichtingen meewerkten. De uitkomsten van het onderzoek geeft onder andere inzicht in de activiteiten de 70+ vrijOuderenwilligers verrichten, de motivaties van ouderen om vrijwilligerswerk te (blijven) doen, (het voorkomen van) problemen die ontstaan bij de inzet van oudere vrijwilligers met beperkingen en mogelijkheden voor oudere vrijwilligers om actief te blijven.

 Problemen

 De voornaamste problemen in de uitvoering van activiteiten door oudere vrijwilligers met beperkingen, zijn dat deze vrijwilligers fysiek niet meer in staat zijn de activiteiten uit te voeren. Ruim de helft van de respondenten van de zorgorganisaties en één derde van de organisaties in de sector welzijn ouderen geeft dit aan. Maar de inzet van oudere vrijwilligers hoeft niet tot problemen te leiden. Ruim een vijfde van de zorgorganisaties en ruim een derde van de organisaties voor welzijn/ouderen geven aan niet tegen problemen aan te lopen bij de inzet van oudere vrijwilligers. De oplossing voor eventuele problemen is volgens de organisaties vooral het voeren van persoonlijke gesprekken, bij voorkeur op informele wijze.

 Mogelijkheden

 Bij het voeren van die gesprekken moet dan ook gekeken worden naar de mogelijkheden die er wel zijn. Respondenten geven ook aan mogelijkheden te zien voor de inzet van oudere vrijwilligers. Zo beschikken ouderen vrijwilligers over vele talenten die organisaties graag willen benutten en zijn de oudere vrijwilligers bereid activiteiten uit te voeren die volgens de organisaties passen bij hun vaardigheden.

Klik hier om het gehele onderzoeksrapport te lezen.

(Bron: Movisie)Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: