Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Nieuw lectoraat bij Avans: Jeugd, Gezin & Samenleving

Hogeschool Avans heeft een nieuw lectoraat: Jeugd, Gezin & Samenleving. De hogeschool heeft daarvoor twee lectoren aangesteld.

De twee, Erna Hooghiemstra (foto onder) en Lisbeth Verharen (foto boven), gaan zich richten op de gevolgen van de grote veranderingen binnen de zorg voor jeugd voor de rol en de taak van (toekomstige) professionals. Zij hebben daarbij speciale aandacht voor versterking van de sociale omgeving.

Erna Hooghiemstra is directeur van het PON, een kennisinstituut voor het sociaal-culturele domein. Lisbeth Verharen is associate lector Acute Intensieve Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het lectoraat is verbonden aan de Academies Sociale Studies van Avans Hogeschool in Breda en ’s-Hertogenbosch.

Teveel kinderen in zware hulpverlening
Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terechtkomen in de zware hulpverlening. Het is financieel niet meer haalbaar om al deze kinderen en gezinnen tijdig de zorg te geven die zij nodig hebben. Het is anderzijds maatschappelijk niet aanvaardbaar dat problemen niet in een eerder stadium door de gezinnen zelf of hun directe omgeving opgelost kunnen worden.

Systematische kennis ontbreekt
De laatste jaren is geïnvesteerd in preventief beleid om een transitie van zwaardere zorg naar ondersteuning in een eerder stadium te bewerkstelligen, onder andere via de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. In de toekomst zal de zwaardere jeugdzorg ook onder regie van gemeenten komen.
Er ontbreekt tot op heden systematische kennis over de wijze waarop de genoemde transitie het beste ingezet kan worden. Ook is onvoldoende bekend wat dit betekent voor de toekomstige rol en taak en benodigde competenties van de diverse professionals. Het lectoraat gaat zich daarom op deze leemtes richten.

Inzet van de eigen omgeving
Uit wetenschappelijke hoek is er een steeds hardere roep om versterking van de eigen kracht van jeugd en gezinnen en het aanboren van krachten in de directe omgeving van gezinnen.  De opvatting is dat alleen versterking van het zelfoplossend vermogen een structurele oplossing kan bieden voor de ontstane problemen in de jeugdzorg. Inmiddels is dit ook uitgangspunt van het kabinetsbeleid geworden.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt van mensen dat zij zelfredzaam zijn en zoveel mogelijk gebruik maken van informele zorg. Professionele hulp moet de informele zorg ondersteunen en trachten  mensen met elkaar  te verbinden. Zij moeten proactief en integraal werken en aansluiten op lokale netwerken.
Het lectoraat verricht praktijk gericht onderzoek naar de manier waarop professionals zich verhouden tot de sociale omgeving van jeugd en gezin.

Dilemma’s voor de opleidingen
De opleidingen staan voor de uitdaging zich te verhouden tot deze ontwikkelingen. Dilemma’s dienen zich hierbij aan. Enerzijds neemt de druk vanuit het werkveld toe om studenten meer specialistisch en functiegericht op te leiden, anderzijds vraagt een beweging richting inzet van de sociale omgeving om een meer generieke opleiding.
De wetenschappelijke onderbouwing van de sociaal agogische beroepen is beperkt, waardoor het lastig is om keuzen te maken en te verantwoorden. Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving draagt kennis aan om dergelijke keuzen te verantwoorden en levert Avans Hogeschool de kans te anticiperen op eerdergenoemde onafwendbare ontwikkelingen.



Naar homepage