Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Meer kennis Autisme Spectrum Stoornis sleutel naar arbeidsparticipatie

Het werkvermogen van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) moet beter en vanuit meerdere perspectieven worden ingeschat. Dat is een belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie.
Meer kennis Autisme Spectrum Stoornis sleutel naar arbeidsparticipatie

Dit blijkt uit onderzoek van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) dat is uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met het UWV.

 

Goed beeld krijgen van werkvermogen

Voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie het van belang is om een goed en reëel beeld te krijgen van iemands functioneren en werkvermogen. Bij mensen met autisme is dat van nog groter belang omdat de beperkingen vaak onzichtbaar zijn. Alle geconsulteerde deskundigen in dit project zijn het er over eens dat het noodzakelijk is om daarbij het netwerk van de cliënt te betrekken zoals ouders, partner en begeleiders en verder te kijken dan de diagnose. Samen met hen is het mogelijk om voor deze cliënten competenties en bijpassend beroep in kaart te brengen. Daarvoor is optimale samenwerking in de Wajongteams en met scholen, stageplaatsen, behandelaars, ouders en begeleiders in een integrale aanpak een belangrijke voorwaarde om beoordeling en begeleiding naar passende en duurzame arbeid goed te stroomlijnen, concluderen de onderzoekers.

 

Belemmerende factoren

Uit het onderzoek blijkt verder dat slaapproblemen een belangrijke belemmerende factor zijn voor duurzame arbeidsparticipatie. Om voldoende te kunnen herstellen na het werk, is voldoende en kwalitatief goede slaap onontbeerlijk. Dit zorgt er voor dat mensen met ASS en slaapproblemen een groter risico lopen het werk niet vol te kunnen houden vanwege overbelasting. Ook overprikkeling vormt een belemmerende factor voor duurzame arbeidsparticipatie.

Verder blijken psychische problemen als depressie maar ook het in aanraking zijn geweest met justitie, een negatieve invloed te hebben.

En het gebruik van medicijnen lijkt, zo concluderen de onderzoekers, eveneens een belemmerende factor voor succesvolle arbeidsparticipatie, Dat zelfde geldt voor hoge intelligentie. Dit hangt mogelijk samen met overschatting van eigen mogelijkheden.

 

Speciale ondersteuning

Een hoger opleidingsniveau van de ouders is juist een bevorderende factor voor arbeidsparticipatie van jongeren. Mogelijk spelen zij een belangrijke rol als voorbeeld om aan het werk te gaan en hebben ze meer mogelijkheden om hun kind te begeleiden. Daarnaast kwam uit dit onderzoek naar voren dat het gevolgd hebben van speciaal onderwijs door de jongere een bevorderende factor is.

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij deze groep eerder is onderkend dat de jongere met ASS ondanks een normale of bovennormale begaafdheid beperkt is in zijn mogelijkheden en behoefte heeft aan een speciale ondersteuning.

 

Aanknopingspunten

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor UWV, gemeenten en de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de arbeidsparticipatieketen. Voor de transities rond de Participatiewet, de Jeugdzorg en de invoering van de Wet Passend Onderwijs biedt het onderzoek nieuwe bakens voor beleid dat effectieve arbeidstoeleiding stimuleert. Naar homepageRelevante categorieën: