Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Lees nu de nieuwste zorgrapporten

Afgelopen week zijn er maar liefst vijf nieuwe zorgrapporten aan de kennisbank Sociaal Digitaal toegevoegd. Alle rapporten zijn gratis te raadplegen!
Lees nu de nieuwste zorgrapporten


Kiezen voor houdbare zorg: Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak
Goede zorg voor iedereen vergt weloverwogen keuzes. Om toegankelijkheid en kwaliteit te borgen moet de zorg in financieel, personeel en maatschappelijk opzicht houdbaar zijn. Omdat deze dimensies steeds meer onder druk staan en nauw met elkaar zijn verknoopt, is houdbaarheid vooral een kwestie van afwegen: keuzes maken en prioriteren. In dit rapport pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) voor weloverwogen, heldere en soms scherpe keuzes in het belang van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg en van brede gezondheidswinst.
Lees het rapport hier

De winst van het sociaal domein: Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid​

In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Het zijn grote opgaven die sterk met elkaar samenhangen en daarom een langjarige en niet vrijblijvende samenwerking van de overheid en alle maatschappelijke partners in en rondom het sociaal domein vragen.
Lees het rapport hier

Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden​

Het Centraal Plan Bureau (CPB) en de werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) hebben maatregelen uitwerkt om de groei in de uitgaven aan zorg te dempen. Een van deze maatregelen betreft de substitutie van zorg. In het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen heeft het Zorginstituut heeft een analyse gemaakt van het doelmatigheidspotentieel van substitutie naar zorg in 2022.
Lees het rapport hier

Applaus is niet genoeg: Anders waarderen en erkennen van zorgverleners

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis klonk het applaus voor zorgverleners door heel het land. Een terechte blijk van waardering vanuit de samenleving. De RVS pleit ervoor om dat applaus te vertalen naar andere vormen van waardering en erkenning van het beroep van zorgverlener, om te voorkomen dat werkenden in de zorg de sector verlaten. Dat is cruciaal voor de volksgezondheid en cruciaal voor de samenleving.
Lees het rapport hier

Wie doet het met wie? Krapte maakt creatief​

Wat is de relevantie van Rwanda voor Nederland, zult u zich afvragen. Het antwoord op die vraag is krapte. Waar landen als Rwanda hun systemen vanuit een historische krapte op moeten bouwen, moeten landen als Nederland hun zorgsysteem steeds meer aanpassen aan de krapte die eraan zit te komen of er nu (tijdelijk) al is. Op een aantal plaatsen in Nederland zien we momenteel al de effecten van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor een zorgkloof ontstaat. Wat dat betreft moeten we ons realiseren dat de enorme schaarste aan mensen en middelen waar we in de COVID-19-crisis mee zijn geconfronteerd niet de ‘zwarte zwaan’ is die maar één keer zal overvliegen.
Lees het rapport hier
 Naar homepage