Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

3,5 ton voor projecten tegen armoede en sociale uitsluiting

Staatssecretaris Klijnsma heeft het startsein voor het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting gegeven.
 
 
Op vrijdag 5 februari in Utrecht heeft zij acht projecten bekend gemaakt die in het kader van dit jaar van start gaan en subsidie krijgen. Deze projecten maken onderdeel uit van een reeks initiatieven die in dit jaar worden ontplooid om het onderwerp onder de aandacht te brengen.
 
Acht lokale projecten
Acht projecten hebben in totaal 350.000 euro gekregen om op lokaal niveau armoede te bestrijden en maatschappelijke deelname te bevorderen. Ook kondigde Klijnsma op de conferentie een stimuleringsprijs aan voor het beste idee om armoede tegen te gaan. De prijs van 25.000 euro zal tijdens de slotconferentie in november worden uitgereikt. Daarnaast verzorgde Klijnsma de aftrap voor een stedenestafette: een reeks van lokale manifestaties die door gemeenten worden georganiseerd met als doel het bestaande armoedebeleid te verbeteren en te promoten.
 
Meer dan alleen geld
Klijnsma: “Armoede in Nederland betekent vooral een gebrek aan kansen; het niet mee kunnen doen in de maatschappij. Armoede is dan ook meer dan een gebrek aan geld, het is vooral een gebrek aan toekomstperspectief. Armoede moet met name op gemeentelijk niveau worden aangepakt. Gemeenten hebben het beste zicht op de mensen die het betreft en daarom stimuleert het kabinet juist lokale initiatieven. Veel gemeenten zijn al druk in de weer met dit onderwerp, maar er is nog veel te doen. Sommige gemeenten hebben armoedecoalities gesloten met diverse maatschappelijke organisaties en ondernemers. Goede initiatieven die juist in het kader van dit Europees Jaar als voorbeeld dienen. Onder andere door de acht projecten en de stimuleringsprijs wil het kabinet met gemeenten en betrokken organisaties dit jaar extra nadruk leggen op armoedebestrijding en het tegengaan van sociale uitsluiting.”
 

De acht maatschappelijke projecten die van staatssecretaris Klijnsma een bijdrage krijgen zijn:
1.    Almere doet mee.
Een initiatief van de Stichting fonds voor bijzondere noden Almere. Iedere maand zal een andere activiteit worden georganiseerd in het kader van armoede(preventie).
 
2.    Als je het niet kunt zeggen, zing het dan.
Stichting De eek organiseert een reeks bijeenkomsten waar mensen met een minimuminkomen een lied schrijven over hun situatie. Het lied schrijven gebeurt in groepsverband zodat mensen van elkaars situatie op de hoogte raken en over mogelijke schaamte heen kunnen stappen.
 
3.    Praktische dienstverlening.
Een actie van de stichting Mooi waarbinnen een laagdrempelig aanbod wordt geboden voor inwoners van de Haagse wijken Laak en Escamp met als doel zelfredzaamheid te vergroten en greep te krijgen op de eigen financiële situatie.

4.    Meer kansen voor alleenstaande ouders.
Een initiatief van de FNV Vrouwenbond. In vier gemeenten worden groepen vrijwilligers van de FNV Lokaalgroepen opgeleid om alleenstaande ouders op lokaal niveau te informeren over mogelijkheden om hun inkomen en positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

5.    Armoede en vrijetijdsbesteding van kinderen.
Met dit project wil International Child Development Initiatives de aandacht richten op kinderen en jongeren uit minderheids- en immigrantenmilieus om te zorgen dat zij goed hun draai vinden in de maatschappij.

6.    Samen werken aan een lokale sociale agenda.
De Stichting Clip wil met een Lokale Sociale Agenda lokale anti-armoedegroepen en cliëntenraden in 50 à 60 gemeenten motiveren en ondersteunen.

7.    Gedeelde ervaringen.
De Stichting Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan wil oudere Amsterdammers in contact brengen met oudere vluchtelingen met als doel de laatste uit het isolement te halen en hen meer te betrekken bij de Nederlandse samenleving.
 
8.    Onbekend en bemind.
In drie wijken in Rotterdam-Zuid (Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard) gaat de Stichting House of Hope vrijwilligers inschakelen om wijkbewoners persoonlijke aandacht en steun te geven.
 
 
 
Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid


Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: