Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Justitiƫle interventies verlopen niet volgens plan

De uitvoering van justitiƫle (gedrags)interventies blijkt vaak anders te lopen dan beoogd is in handleidingen en programmabeschrijvingen.

Het is blijkbaar niet zo eenvoudig of voor de hand liggend om een interventie volgens het boekje toe te passen. Dit stelt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in het rapport ‘Interventies in uitvoering’.

Welke handleiding?
Bij alle twintig interventies die de onderzoekers van het WODC hebben bestudeerd, wordt op onderdelen anders gewerkt dan beoogd, concludeerden zij. Uitvoerders brengen hun eigen ervaring en ideeën in en gebruiken het voorgeschreven instrumentarium niet. Ook willen zij (individueel) maatwerk leveren. Met de handleiding zijn de uitvoerders niet bekend of zij vinden deze niet altijd toereikend of voldoende duidelijk, aldus het WODC. 

Weinig draagvlak
Daarnaast ontbreekt het draagvlak voor de interventie bij de uitvoerende organisaties nogal eens. Dit kan er, volgens het WODC, toe leiden dat de interventie weinig aandacht krijgt of dat de invoering vertraagt. Ook blijken procesevaluaties al tijdens de invoering te zijn gestart. Dat is te vroeg om te beoordelen of de methodiek wordt uitgevoerd zoals beoogd.

Personeelsproblemen

Het WODC signaleerde tevens geregeld problemen rond het personeel. Zo passeerden personeelstekorten, wisselingen van trainingen tijdens interventies, kwaliteitsverschillen in de uitvoering van de interventie op verschillende locaties en tussen trainers en gebrek aan ervaring bij trainers de revue. Tevens blijkt uit zes studies dat onwetendheid, ongemotiveerdheid of weerstand bij het personeel een oorzaak van de problemen is.

Onvolledige registratie
Uit het rapport blijkt dat de registratie bij de onderzochte interventie vrijwel nooit volledig op orde was. Dit registratieprobleem is niet alleen nadelig voor het evaluatieonderzoek, maar ook voor het interne kwaliteitssysteem van een gedragsinterventie. De onderzoekers van de interventies maakten meestal wel gebruik van een combinatie van meerdere bronnen. Dit verhoogt de validiteit van de bevindingen, stelt het WODC.

Verbeterslag

Wat betreft systematiek en vergelijkbaarheid van de procesevaluaties blijkt dat de ene keer meer aandacht wordt besteed aan de uitvoeringsproblemen dan de andere keer, en dat geen systematische aandacht wordt gegeven aan oorzaken van de problemen. De procesevaluaties zijn niet gebaseerd op een expliciet model van de programmatheorie van de interventie. Het WODC concludeert dat op deze punten door de onderzoekers nog een verbeterslag valt te maken.

Financiering interventies
Een matige uitvoering van een interventie is een risico voor de effectiviteit en voor de erkenning ervan. Alleen erkende justitiële interventies worden in de toekomst nog gefinancierd.

Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, ‘Interventies in uitvoering’Naar homepageRelevante categorieën: