Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Inspectie: ‘jeugdzorg moet afspraken beter nakomen’

Voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van kinderen is het essentieel dat afspraken in de jeugdzorg ook consequent worden nagekomen.

Dat schrijft de Inspectie Jeugdzorg in haar Jaarbericht 2010.

Verder kan particulier zorgaanbod voorlopig en onder bepaalde voorwaarden op kwaliteit worden getoetst en zijn er kwaliteitsmaatstaven ontwikkeld voor het buitenlands zorgaanbod. De inspectie gaat (nog) meer prioriteit geven aan het onderzoeken van calamiteiten.

Meer aandacht nodig voor het nakomen van afspraken
De sterke professionalisering die de jeugdzorg de afgelopen jaren doormaakte, leidde tot betere afspraken over onderlinge samenwerking en tot protocollen voor heldere procedures.

Veilgheid kinderen in geding
Ondanks die gunstige ontwikkeling constateert de inspectie dat gemaakte afspraken op uitvoerend niveau niet altijd worden nagekomen of anders worden ingevuld, waardoor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van kinderen in het geding kan komen. In haar toezicht zal de inspectie nadrukkelijker aandacht gaan besteden aan de mate waarin instellingen afspraken nakomen en/of toegezegde verbeterplannen daadwerkelijk realiseren.

Toetsen op kwaliteit particulier en buitenlands zorgaanbod
In 2010 zond de inspectie een signalement aan de minister voor Jeugd en Gezin over de risico’s van het particuliere jeugdzorgaanbod, omdat deze instellingen doorgaans niet getoetst worden op kwaliteit en veiligheid. Inmiddels heeft de staatssecretaris een voorstel gedaan waardoor toetsing voorlopig wel mogelijk wordt, namelijk via de reguliere zorgaanbieder die het particuliere aanbod contracteert. De inspectie acht dit -mits goed uitgevoerd- vooralsnog werkbaar, maar blijft voorstander van een lange-termijnoplossing waarbij iedere jeugdzorg- aanbieder per definitie valt onder de directe werking van kwaliteitseisen en rechtstreeks toezicht.

Toetsen
Nadat de inspectie al eerder aandacht had gevraagd voor de risico’s van het buitenlands zorgaanbod, zijn er in 2010 door het InterProvinciaal Overleg (IPO) in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de inspectie kwaliteitsmaatstaven ontwikkeld waaraan deze vorm van jeugdzorg voortaan moet voldoen. Dit jaar zal de inspectie de naleving hiervan toetsen.

Prioriteit voor onderzoek naar calamiteiten
Vanaf 2011 geeft de inspectie nog meer prioriteit aan het onderzoek van calamiteiten (ernstige en fatale incidenten). De behandeling van de overige incidenten is in principe een zaak van de instellingen zelf. Halfjaarlijks beziet de inspectie of de instellingen daadwerkelijk lering trekken uit de analyse en evaluatie van de incidenten.

Klik hier om het jaarbericht te openen.Naar homepageRelevante categorieën: