Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Inspectie jeugdzorg: ‘grote verschillen in zorg in gesloten jeugdzorg’

Er zijn grote verschillen in zorg tussen de instellingen die gesloten jeugdzorg bieden. Dat constateert de Inspectie Jeugdzorg in een rapportage.

De Inspectie jeugdzorg heeft in de eerste helft van 2009 onderzoek gedaan naar de rechtspositie van jongeren in de gesloten jeugdzorg. Volgens de inspectie kunnen de grote verschillen in zorg gevolgen hebben voor het leefklimaat, de bewegingsvrijheid, de behandeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van de jongeren.

Andere conclusies

De inspectie trekt een aantal andere conclusies, die hieronder puntsgewijs staan vermeld

* Het maakt op dit moment een groot verschil in welke instelling voor gesloten jeugdzorg een jongere terecht komt. De sector is niet eenduidig bij maatregelen die de vrijheid aantasten; de vrijheidsbeperking van jongeren binnen de gesloten jeugdzorg is zeer divers.

* De aansluiting met GGz is problematisch. Jongeren die in de gesloten jeugdzorg worden opgenomen hebben meestal al een uitgebreid hulpverleningstraject achter de rug. De gesloten jeugdzorg is de laatste mogelijkheid voor behandeling van jongeren met zeer zware gedragsmatige problemen. Voor psychiatrische problematiek is de jeugd-GGz geïndiceerd, maar bepaalde groepen worden door de GGz te problematisch geacht, vanwege de zware gedragsproblemen.

* De doorstroming na de gesloten jeugdzorg verloopt moeizaam. Dit speelt bij jeugdzorg, maar ook LVG en GGz–zorg. Bij sommige instellingen duurt de behandeling ongeveer twee jaar, maar er is ook een instelling die veel jongeren na zes maanden al kan laten doorstromen. Ook op dit onderwerp is meer eenduidigheid noodzakelijk.

* Wel is gebleken dat de gesloten jeugdzorg lerend is. De sector toont zich bewust van de noodzaak tot grotere eenduidigheid maar geeft aan hiervoor tijd nodig te hebben.

De inspectie meldt dat niet alle instellingen voor gesloten jeugdzorg zijn onderzocht.  

Eerste fase

De Inspectie heeft bij negen instellingen voor gesloten jeugdzorg de eerste fase van het toezicht afgerond. Bij drie instellingen vindt het toezicht in het najaar van 2009 plaats en bij één instelling in het voorjaar van 2010. Het oordeel van de inspectie is dat vijf van de negen instellingen in voldoende mate aan de verwachting van de inspectie voldoen. De overige vier instellingen voldoen nog in onvoldoende mate aan de verwachting. Bij deze laatste vier instellingen voert de inspectie eind 2009 en in de eerste helft van 2010 vervolgtoezicht uit.

De tweede stap, die in 2010 plaatsvindt betreft het toetsen van de thema’s behandel- en opvoedplanning, opvoeding en personeel. De derde stap in 2012 betreft het onderzoek naar de thema’s behandeling, dagprogramma en ketensamenwerking.

Klik hier om het hele rapport te lezen.

 

Bron: Inspectie JeugdzorgNaar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: