Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

‘Ingrijpende verandering nodig in jeugdzorg’

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in de residentiële jeugdzorg. Dat zegt de Groningse hoogleraar Greetje Timmerman die onderzoek deed voor de commissie Samson.
‘Ingrijpende verandering nodig in jeugdzorg’

 

Seksueel misbruik is inherent aan de manier waarop jeugdzorginstellingen werken. De groepsgewijze plaatsing van kinderen en jongeren, het relatief grote aantal van deze jongeren met een verleden van seksueel misbruik, en de complexe taak van de groepsleiding maken dat er een verhoogd risico in de residentiële jeugdzorg bestaat op seksueel misbruik en seksueel overschrijdend gedrag. Dat concludeert de Groningse hoogleraar jeugdsociologie Greetje Timmerman. Zij en haar collega’s deden onderzoek naar misbruik in instellingen voor jeugdzorg voor de commissie Samson, die eerder vandaag haar conclusies bekendmaakte.

 

Onafhankelijk onderzoek
De commissie Samson kreeg in 2011 de opdracht om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Dat onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers, onder wie naast Timmerman ook prof. dr. Hans Grietens en prof. dr. Jeroen Dekker van de Rijksuniversiteit Groningen (zie onder). Timmerman kreeg als opdracht in kaart te brengen hoe vaak seksueel misbruik voorkwam in de residentiële zorg in de periode vanaf 1945.

 

Structureel
‘De commissie wilde weten of het misbruik incidenteel was of structureel. En hoe vaak het precies voorkwam’, zegt Timmerman. Exacte getallen zijn over zo’n lange periode natuurlijk niet te geven. Via een enquête onder 354 jeugdzorgmedewerkers is er wel een schatting over recent misbruik in de afgelopen 15 jaar. Gemiddeld kwamen deze medewerkers eens in de vijf jaar een geval van seksueel misbruik tegen. De helft vond plaats tussen pupillen onderling, in 35 procent ging het om een begeleider die zich aan een pupil vergreep. In de overige gevallen vond het misbruik buiten de instelling plaats, bijvoorbeeld bij familie. De cijfers komen overeen met wat in de internationale literatuur wordt gerapporteerd.

 

Verschillende methoden
Via verschillende methoden heeft Timmerman onderzocht hoe algemeen misbruik in het verdere verleden was. ‘We hebben verschillende technieken gebruikt, die allemaal dezelfde richting uit wijzen: seksueel misbruik was zeker niet incidenteel.’ De groep van Timmerman onderzocht archieven van kindertehuizen, sprak met oud-cliënten en oud-medewerkers, interviewde diverse sleutelfiguren uit de jeugdzorg, hield focusgroepen met gezinsvoogden, kinderrechters en medewerkers van Bureaus Jeugdzorg en bestudeerde (internationale) literatuur over seksueel misbruik. ‘Mijn overtuiging is dat de manier waarop de jeugdzorg was en is georganiseerd het misbruik mede in de hand werkten.’

 

Spanningsveld
Timmerman wijst drie hoofdoorzaken aan. Allereerst de groepsgewijze plaatsing van kinderen. ‘Zo’n groep met meestal tien tot vijftien kinderen, jongens en meisjes door elkaar, vaak met gedragsproblematiek, krijgt z’n eigen dynamiek.’ Daarnaast hebben veel kinderen in de jeugdzorg een geschiedenis van seksueel misbruik (als slachtoffer én/of als dader) of prostitutie. Ten slotte zijn er de groepsleiders. ‘Die moeten pedagogische veiligheid bieden, maar mogen weer geen té hechte binding aangaan. Dat geeft een spanningsveld.’
Voeg daaraan toe dat groepsleiders soms maar een paar jaar ouder zijn dan de cliënten en het is duidelijk dat het risico op onprofessionele relaties groot is. ‘Typische gevallen zijn een meisje van 15 tot 18 jaar, die een seksuele relatie heeft met een groepsleider van in de twintig.’ Een relatie die buiten de instelling heel gewoon zou zijn.

 

Tijdgeest
Als misbruik inherent was aan de jeugdzorg, waarom kwam dit dan nooit naar buiten? Voor een antwoord op die vraag onderzocht Timmerman de ‘tijdgeest’. ‘Je hebt te maken met een veranderende houding ten opzichte van seksualiteit’, legt Timmerman uit. Tussen 1945 en 1965 werd er nauwelijks gesproken over seksualiteit. ‘In de instellingen was seksuele problematiek aan de orde van de dag, maar dit werd vooral gezien als een probleem ván de pupillen vóór de groepsleiding. Misbruik kwam incidenteel wel voor, maar er bestond veel begrip voor de groepsleider die dat ‘overkwam’.

 

Seksuele revolutie
Daarna volgde de seksuele revolutie. Tussen 1965 en 1990 was seks bespreekbaar, maar het mocht vooral geen probleem meer zijn. ‘Een nieuwe, jonge generatie groepsleiders nam de nieuwe, vrije seksuele moraal mee naar de groepen. Seks was iets leuks, het moest vooral kunnen.’ De jongeren in de instellingen wilden zelf ook meer vrijheid. In die situatie werden meisjes die klaagden over handtastelijkheden of ernstiger seksueel misbruik niet serieus genomen.

 

Vrouwenbeweging
In de periode vanaf 1990 kwam er dankzij de vrouwenbeweging meer aandacht voor seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Daarnaast sloeg de vergaande liberale houding tegenover pedofilie radicaal om. ‘Dat alles zorgde weer voor een verkramping in instellingen voor jeugdzorg. Maar nog steeds werd seksueel misbruik gezien als een probleem van de kinderen zelf. Het is verbazend en moeilijk te begrijpen dat er nu pas politieke aandacht voor dit misbruik is gekomen.’

 

Niet geloofd
Tot de jaren negentig werden signalen van misbruik stelselmatig genegeerd, ontdekte Timmerman. Als voorbeeld noemt ze de archieven van de commissie-Dijkhuis, die in de jaren zeventig misbruik bij de Heldringstichting in Zetten onderzocht. ‘Uit bewaarde gespreksnotities blijkt dat sommige geïnterviewde meisjes expliciet vertelden over misbruik door geneesheer-directeur psychiater Theo Finkensieper. Maar die verklaringen zijn nooit in de stukken opgenomen, omdat de interviewers ze niet geloofden, ze afdeden als fantasie.’ Hierdoor kon het misbruik doorgaan tot in de jaren tachtig. Pas in 1989 werd Finkensieper ontslagen, in 1992 volgde een veroordeling voor seksueel misbruik.

 

Aanbeveling
De commissie Samson heeft aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van het totale onderzoek. Op basis van haar eigen bevindingen denkt Timmerman dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de residentiële jeugdzorg. ‘Je zult rekening moeten houden met de groepsdynamiek. Daar is nog nauwelijks iets over bekend. En verdere professionalisering van de zorg is nodig. Groepsleiders moeten elkaar in de spiegel laten kijken om te voorkomen dat iemand onbewust een te hechte relatie opbouwt met een cliënt.

 

Het onderzoeksrapport Aard en omvang van seksueel misbruik in de residentiële zorg is te downloaden via http://www.rug.nl/staff/m.c.timmerman/research

 

Meer onderzoek door de commissie Samson: http://www.sozio.nl/deelonderzoeken-commissie-samson/1024671

 

Meer over de bevindingen van de commissie Samson: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

 

Bron: Rijksuniversiteit GroningenNaar homepage