Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hulpverleningsthema’s uit het regeerakkoord

De beoogde nieuwe regering van VVD en PvdA draait de voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg terug. Dat staat in het regeerakkoord. Andere thema’s die de hulpverlening raken staan hieronder.
Hulpverleningsthema’s uit het regeerakkoord

 

Jeugdzorg
De nieuwe VVD-PvdA coalitie wil de jeugdzorg de komende jaren sterk verbeteren. Tegelijkertijd zullen de fors gestegen uitgaven voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd worden teruggebracht. Er is 150 miljoen euro minder beschikbaar voor de sector.
 
Decentralisatie
Het beoogde nieuwe kabinet zet de plannen rond de decentralisatie door. ‘De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS.
De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg gaat niet door.

Welzijn
De VVD en de PvdA willen ‘in de langdurige en welzijnszorg (…) de komende periode een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Dit betekent dat maximaal aansluiting
gezocht zal worden bij wat mensen nodig hebben en wat gemeenten in staat zijn te doen.’ Ook richtende voorzieningen scherper op beschikbaarheid voor mensen, die zich uit eigen middelen geen alternatief kunnen veroorloven. Daarbij geven wij prioriteit aan zorg met een medisch karakter boven zorg met een niet-medisch karakter, omdat mensen bij
die laatste vorm van zorg vaker (maar niet altijd) op alternatieven in eigen kring kunnen terugvallen.
 
GGZ
‘Schrappen eigen bijdrage GGZ en liggeld ziekenhuizen; nieuwe eigen bijdrage eerste en tweedelijns GGZ. De invoering van de eigen bijdrage tweedelijns GGZ en de eigen bijdrage van 7,50 euro per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg worden teruggedraaid. Om afwenteling binnen de GGZ te voorkomen wordt de bestaande eigen bijdrage in de eerste lijn budgettair neutraal omgezet in een eigen bijdrage voor alle GGZ-kosten in
eerste en tweede lijn gezamenlijk. Dit resulteert in een lagere eigen bijdrage in de eerstelijns GGZ.’
Klik hier voor een reactie van de brancheorganisatie GGZ Nederland op de plannen voor de GGz in het regeerakkoord.
 
Klik hier voor de tekst van het regeerakkoord.
 
Klik hier (website Movisie) voor reacties uit het veld van zorg en welzijn op regeerakkoord.


Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |

Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.