Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

NIEUW | Grensjongeren: van riskant tot strafbaar gedrag

Grensjongeren balanceren op de grens van goed en kwaad, op de grens van wat wel en niet is toegestaan in onze samenleving. Vaak staan zij op het punt die grens te overschrijden en gaat het onprettig gedrag over in onwettig gedrag.
NIEUW | Grensjongeren: van riskant tot strafbaar gedrag

 

In plaats van een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid van onze samenleving doen zij daar afbreuk aan. Het risico is aanwezig dat deze jongeren zich ontwikkelen tot asociale personen die buiten de samenleving belanden. Zij vormen dan een last voor zichzelf en een ballast voor de samenleving. Grensjongeren verdienen extra aandacht en zorg om te voorkomen dat zij zich later permanent op houden aan de schaduwzijde van onze samenleving.

 

Grensoverschrijdend gedrag wordt als laakbaar en soms zelfs als strafbaar beschouwd. Het gaat hier over de grens zoals die bepaald wordt door de in onze samenleving geldende normen en waarden. Maar waar ligt die grens?

Als het gaat om wetsovertredend gedrag dan is die grens duidelijk te bepalen. In de wet is precies vastgelegd welke gedragingen strafbaar zijn zoals, diefstal, inbraak, bedreiging, beroving en geweldpleging. Wie zich schuldig maakt aan dit wetsovertredend gedrag wordt gestraft. Afhankelijk van de aard van het delict, de omstandigheden en de jeugdige wordt deze straf vastgesteld. Die kan uiteenlopen van een waarschuwing tot een detentie in een justitiële jeugdinrichting.

Maar niet alle jongens en meisjes die deze grens passeren worden opgemerkt. Er zijn ook  jongeren die één of meerdere delicten hebben gepleegd zoals een winkeldiefstal of een vernieling, zonder dat dit wetsovertredend gedrag is waargenomen door de politie. Dat blijkt uit onderzoek waarbij aan jongeren zelf wordt gevraagd of zij zich het afgelopen jaar schuldig hebben gemaakt aan wetsovertredend gedrag. Dan blijkt dat dit gedrag veel vaker voorkomt dan de statistieken van de politie laten zien. Als deze onopgemerkte wetsovetredende jongeren blijven volharden in dit gedrag lopen zij het risico later alsnog met de politie in aanraking te komen.    

Tot de grensjongeren behoren echter niet alleen jongeren met strafbaar gedrag, maar ook de jongeren met ernstig normoverschrijdend gedrag. Zij hebben een grote kans later tot wetsovertredend gedrag te komen. Niet strafbaar maar wel normoverschrijdend gedrag omvat legio gedragingen waarvan moeilijk valt te voorspellen hoe die zich bij jongeren zullen ontwikkelen.

 

Het boek Grensjongeren is geschreven door Jan van der Ploeg. Verkrijgbaar in iedere boekwinkel en via de websiteNaar homepage