Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

De AVG kan voor problemen zorgen

De AVG (bescherming persoonsgegevens) kan ook voor problemen zorgen. Want hoe kun je informatie tussen hulpverleners en netwerk uitwisselen zonder juridische problemen op te lopen.
De AVG kan voor problemen zorgen

In situaties rond huiselijk geweld is dit helemaal precair. Jolanda van Boven en Linda Vogtländer bespreken de kansen en mogelijkheden tijdens het Huiselijk Geweld-congres.

De ‘TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid’ vloeit voort uit de ‘Visie gefaseerde ketenzorg’. De methodiek bestaat uit drie fasen en stuurt erop dat professionals, cliënten en hun netwerk binnen ieder van de 3 fasen de problemen - gerelateerd aan veiligheid - gezamenlijk zullen ordenen, prioriteren en aanpakken. Daarvoor is nodig dat we elkaar - niemand uitgezonderd - ontmoeten, relevante informatie uitwisselen, aanspreken op verantwoordelijkheden en afspraken maken. Dat leidt tot vragen zoals: levert de AVG belemmeringen op om deze doelen te bereiken; hoe gaan we binnen de TOP-3 methodiek zorgvuldig om met het delen van informatie en welke andere regels moeten we in acht nemen en hoe?Naar homepage