Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Betrokkenheid burgerverbanden bij Wmo neemt af

Burgerverbanden lijken zich nog steeds niet erg aangesproken te voelen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit het nieuwe Wmo-trendrapport van MOVISIE.

 

Welzijnsorganisaties en andere professionele aanbieders van maatschappelijke ondersteuning, zijn wel op weg hun rol te vinden in de uitvoering van de Wmo, concludeert MOVISIE.
 
Burgerverbanden
Aan het onderzoek deden 120 burgerverbanden mee. Dit waren vooral vertegenwoordigende verbanden, zoals wijk- of Wmo-raden. Een zeer klein deel bestond uit civiele burgerverbanden, zoals verenigingen.  Burgerverbanden zelf voelen zich (nog steeds) niet aangesproken door de Wmo, tenzij ze werken op het terrein van zorg en ondersteuning. Burgerverbanden die zich verdiepen in de Wmo, in Welzijn Nieuwe Stijl, in De Kanteling* hebben een voorsprong en worden daarmee interessanter voor bijvoorbeeld de verdelers van de schaarser wordende subsidies, stelt MOVISIE.
 
Professionele organisaties
Welzijn Nieuwe Stijl lijkt wel te zijn geland bij welzijnsorganisaties en andere professionele aanbieders. Ze maken onder meer de omslag naar vormen van ondersteuning waarin wordt aangesloten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep, van klanten, van cliënten, kortom van burgers, al dan niet kwetsbaar. Winst valt nog te boeken op twee punten: samenwerking met organisaties uit andere sectoren en samenwerking met burgerverbanden. De samenwerking tussen professionele organisaties is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen, vooral met organisaties binnen hetzelfde domein: welzijn met welzijn bijvoorbeeld. Verbindingen tussen welzijn, zorg, wonen, gezondheid, onderwijs, opvoedingsondersteuning en arbeid zijn in 2011 nog schaars. Ook de samenwerking met burgers en burgerverbanden kan beter. Burgers worden weliswaar steeds meer betrokken en denken mee. Uitvoeringstaken van professionele organisaties lijken echter (nog) niet te worden overgedragen aan vrijwilligersorganisaties of andere burgerverbanden.

Tweejaarlijks onderzoek
Sinds 2007 doet MOVISIE tweejaarlijks onderzoek naar de ervaringen van organisaties die een rol vervullen in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij zowel om professionele organisaties als om burgerverbanden (verenigingen, wijkraden, etc.). Aan het derde Trendonderzoek Wmo hebben 365 organisaties meegedaan. Speciale aandacht ging ditmaal uit naar praktijkervaringen met het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en naar de uitvoering van de Wmo op het platteland.
 
* Veranderd uitgangspunt dat aan de basis ligt van de Wmo: niet het aanbod door overheid staat centraal, het draait om eigen verantwoordelijkheid, om eigen kracht en zelfredzaamheid.
 
'Van samen zoeken naar samen werken', Wmo-trendrapport 2012, is bij MOVISIE te bestellen voor € 10,- of te downloaden.
 


Naar homepageRelevante categorieën:

Wmo |