Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Bestuur Phorza: hef beroepsvereniging op

Het bestuur van Phorza, de beroepsvereniging van sociaal agogen, wil de beroepsvereniging opheffen.
Het bestuur heeft daartoe een brief gestuurd aan alle leden.
 
Het bestuur vindt dat er financieel en inhoudelijk te weinig draagvlak is om al haar taken uit te voeren die voor de ‘inhoudelijke beroepsbelangenbehartiging en ontwikkeling van de professionalisering’ nodig zijn.
 
Doelen niet gehaald
In de brief schrijft het bestuur dat de doelstellingen van de afgelopen jaren niet zijn gehaald. Die doelen betroffen bijvoorbeeld de groei van het ledenbestand. Met een groeiend aantal leden zou er meer geld zijn geweest om activiteiten te ontplooien. Daarnaast, zo meent het Phorzabestuur, zouden meer leden ook een ‘representatieve inhoudelijke dekking’ hebben gegeven voor het bestuursbeleid. Die gewenste groei van het ledenbestand is er niet gekomen. Phorza groeide afgelopen jaren minimaal. De beroepsvereniging heeft ongeveer duizend leden.

Loskoppeling
Als een belangrijke oorzaak voor de geringe ledengroei ziet het bestuur de loskoppeling van beroepsregister en beroepsvereniging. Tot voor kort was de inschrijving van beroepsregisters – waarmee de professional aantoonde zijn vak bij te houden – gekoppeld aan het lidmaatschap van de beroepsvereniging. Nu is dat niet meer zo. Een werker sluit zich volgens het bestuur ‘op zijn best’ aan bij het BAMW (het register) maar niet bij de beroepsvereniging.
 
Scheve situatie
Een doorn in het oog van het Phorzabestuur, zo blijkt uit de brief, is de ‘scheve situatie’ binnen projecten waaraan de beroepsvereniging deel nam. ‘Deels door uit eigen middelen een kleine staf in het leven te roepen, deels middels inzet van veel onbezoldigde tijd van bestuurders. Er is energie gestoken in de verwerving van subsidies en financiële bijdragen vanuit de projecten waarin wordt deelgenomen, zonder enig substantieel resultaat. PHORZA-mensen zitten daarmee in een scheve verhouding ten opzichte van de betaalde stafmedewerkers van project- of branchegerelateerde organisaties terwijl tezelfdertijd de ondersteuning van PHORZA aan deze projecten voor de overige betrokkenen een legitimering vormt voor uitvoering.’
 
Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van Phorza heeft nu twee Algemene Ledenvergadering uitgeschreven waarin het voorstel over de opheffing van Phorza in stemming wordt gebracht. De eerste daarvan is op 18 november a.s.


Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: