Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Australische opvoedmethodiek werkt goed in residentiële jeugdzorg'

De residentiële jeugdzorg van De Rading deed een proef met ConnXionz, een opvoedmethodiek voor groepsopvoeders van tieners met ernstige gedragsproblematiek. De proefinvoering is volgens betrokken organisaties succesvol verlopen. Jongeren die bij de proef betrokken waren, blijken minder positief.
'Australische opvoedmethodiek  werkt goed in residentiële jeugdzorg'

ConnXionz richt zich op het ontwikkelen van een positief groepsklimaat en de aanpak van sociale, emotionele en gedragsproblemen van de jongeren.

 

ConnXionz
In de residentiële zorg voor jongeren met zeer complexe gedragsstoornissen was geen evidence-based opvoedmethodiek beschikbaar. In Australië werd gestart met de ontwikkeling van een module specifiek gericht op gezinnen van jongeren in residentiële settings: ConnXionz. In een samenwerking tussen het Trimbos-instituut, het Nederlands Jeugdinstituut, De Rading en de Australische ontwikkelaars is ConnXionz geïmplementeerd.  

 

Toepassing Triple P methodiek

ConnXionz is een toepassing van de Triple P methodiek binnen de residentiële jeugdzorg. Het opvoedprogramma Triple P is door de Australische ontwikkelaars aangepast aan deze setting, waar de pedagogisch medewerkers de beroepsopvoeders zijn. Deze andere setting vereist uiteraard een andere invulling van de methodiek, in het bijzonder het gezamenlijk binnen een team opvoeden van jongeren vanuit een beroep en niet vanuit 

Proefinvoering

Een proefinvoering van ConnXionz voor beroepsopvoeders en aanvullend de module Triple P gericht advies voor ouders vond gedurende tien maanden plaats bij twee langverblijfgroepen en twee Kamertrainingscentra (KTC's) van De Rading. Dit betrof in totaal 28 beroepsopvoeders en 45 jongeren.

 

Procesevaluatie en effectstudie

Deze pilot ging gepaard met een procesevaluatie en effectstudie van ConnXionz tijdens de tien maanden van uitvoering. De procesevaluatie had tot doel om zicht te krijgen op de uitvoering en om ConnXionz door te ontwikkelen tot een goed omschreven methodiek.

De effectmeting had tot doel om een eerste indicatie te krijgen van de effectiviteit van ConnXionz met een voormeting en twee nametingen na drie en tien maanden.

 

De proefinvoering is succesvol verlopen. Binnen De Rading is ervaring opgedaan met het maken van individuele kindplannen en een gezamenlijke groepsaanpak. Het stappenplan van ConnXionz voor de uitvoering biedt structuur, geeft handvatten voor strategieën en biedt een meer positieve benadering. ConnXionz blijkt voor De Rading een aanvullende en andere, meer positieve, manier van werken.

 

Resultaten onderzoek

In totaal namen 23 beroepsopvoeders en 29 jongeren deel aan het onderzoek. De resultaten laten zien dat de opvoedvaardigheden en competenties van de beroepsopvoeders verbeteren. Ook verminderen volgens de beroepsopvoeders de emotionele- en gedragsproblemen van de jongeren, verbetert de communicatie met de jongeren, nemen conflicten af en is er een toename van het positieve contact. De jongeren rapporteren een verslechtering van het positieve contact met de beroepsopvoeders en een toename van conflicten.

 

Hier blijkt een verschil  met de rapportage van de beroepsopvoeders. Een mogelijke verklaring is dat de verandering in benadering in eerste instantie weerstand oproept bij de jongeren. Bijvoorbeeld de meer positieve benadering, consequentie in de aanpak door alle beroepsopvoeders en meer focus en vasthoudendheid in het stellen en bereiken van doelen door de beroepsopvoeders. Verder onderzoek is nodig om deze verklaring te kunnen onderbouwen.

 

Het rapport is gratis te downloaden in de webwinkel van Trimbos-instituut. 

Meer informatie:

Trimbos-instituut 
(over het project en onderzoek)
Projectleider: Ireen de Graaf: 030-2959243

De Rading 
Angenieta Giessen, 035-5771245

Het Nederlands Jeugdinstituut 
(voor landelijke invoering en trainingen)
Jacqueline van Rijn, ; 030-2306728
Naar homepageRelevante categorieën: