Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken

Datum:26 september, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam - Spaklerweg 79-81, 1114 AE, Amsterdam
Website:http://www.logavak.nl/aanbod/40/143/1333/opleiding-bijzondere-curator-in-jeugdzaken
Beschrijving:De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. Artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek is een lex speciales van artikel 1:250 BW en betreft afstammingszaken. De bijzondere curator in Jeugdzaken vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag.

In 2012 heeft de Kinderombudsman onderzoek gedaan naar het functioneren van de bijzondere curator in Jeugdzaken. Een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek zijn inmiddels door de politiek opgepakt. Zo is er sinds april 2014 een landelijke regeling van kracht ten behoeve van een uniforme werkwijze ten aanzien van de benoeming en de taakvervulling van de bijzondere curator in Jeugdzaken.

Binnen het werkterrein van de bijzondere curator in Jeugdzaken valt echter nog veel te ontwikkelen ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit en eenduidigheid voor zowel de bijzondere curatoren als voor verwijzers. Met deze opleiding komen wij tegemoet aan de kwaliteit die verwacht mag worden van de bijzondere curator in Jeugdzaken, waardoor tevens op landelijk niveau op een eenduidige manier invulling kan worden gegeven aan de rol van de bijzondere curator alsmede de werkwijze van de bijzondere curator. Tevens geven wij de deelnemers aan de opleiding tools mee die aansluiten bij de eisen vanuit het juridisch speelveld en het wettelijk kader, waaronder ook de Jeugdwet.