Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 2 - 2018

In deze Sozio o.a.: buurtsportcoaches, (criminele) jeugdgroepen, seksualiteit binnen migrantengezinnen.

Koop dit nummer los via deze pagina of neem een abonnement via deze pagina

Interview Klaas Mulder

Klaas Mulder werd door de Hogeschool Utrecht aangenomen om als criticaster te fungeren op de afdeling Social Work. Die rol vervult hij met verve. Gesprek met een eigenzinnig denker. ‘Er is in Nederland een
enorm tekort aan sociale expertise.’

Sporten en bewegen brengt mensen samen

Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen. Jan
Hardeman, coördinator buurtsportcoaches in Amersfoort, schetst aan de hand van een praktijkvoorbeeld de rol van sportcoaches. 

Sissen, fluiten, roepen en nakijken 

Mathijs Zwinkels is als ketenregisseur en trainer gespecialiseerd in (criminele) jeugdgroepen. Hij verzorgt lezingen en trainingen. Op basis van zijn eigen ervaringen vertelt hij aan Sozio-redacteur Huub Wiltschut over de opvattingen van straatjongeren over seksualiteit, intimiteit, relaties en liefde.

Krampachtig zwijgen, vooral vermijden

Tegen haar dochter zegt moeder ‘Jij moet maagd blijven tot je trouwt’ en tegen haar zoon zegt ze ‘Ik wil nog geen oma worden’. Met die dubbele moraal worden veel meisjes en jongens binnen migrantengezinnen opgevoed. Dat heeft gevolgen voor hun seksuele ontwikkeling.

Wie heeft schuld bij een schuld?

In hoeverre zijn mensen met een financiële achterstand zelf schuldig aan hun schuld? En zo ja, maakt dat wat uit voor de oplossing? Tamara Madern en Nadja Jungmann over de zin en onzin van ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’.

Als formeel en informeel krachten bundelen

‘Ik denk dat deze werkwijze heel goed is, vooral omdat er naar ons hele gezin wordt gekeken.’ Raatmakers is een methode die uithuisplaatsing van jeugdigen helpt voorkomen door de krachten van alle betrokkenen te bundelen. Een gesprek met projectleider Evelien Uitendaal.

De hulpvraag die onzichtbaar is

In Nederland krijgt één op de dertig mensen een vorm van hersenletsel. Aan de buitenkant is bij veel van deze mensen niets te zien, maar als je met hen in gesprek gaat, blijken ze bijna allemaal restverschijnselen te hebben. Hoe speel je daar als professional op in?

Koop dit nummer los via deze pagina of neem een abonnement via deze pagina

Verder leren in het sociale veld?Wil jij graag doorstuderen in het sociale werkveld, maar heb je nog geen studiekeuze kunnen maken? Sozio zet de mogelijkheden voor je op een rijtje. Lees snel verder en ontwikkel je tot sociale professional!

Nieuws

Studenten deden doorstroomprogramma mbo-hboEen groep van zo’n dertig studenten Sociaal werk van het Nova College in Hoofddorp heeft een programma 'doorstroom mbo-hbo' gevolgd bij Hogeschool Inholland in Haarlem. Onlangs presenteerden ze de resultaten van hun onderzoek aan hun klasgenoten. Tineke de Wit, teamleider Social Work bij Inholland, is enthousiast: 'Dit was een pilot, maar we gaan zeker door.'
'Kinderen krijgen vaak te lichte zorg'Er moeten heldere afspraken komen over de positionering en financiering van specialistische hulp aan kinderen. Dit bepleiten 76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie, cliënten en ouders in een manifest dat zij onlangs aan de Tweede Kamer aanboden.
Extra zorgambtenaren in EindhovenDe gemeente Eindhoven gaat miljoenen euro’s extra uitgeven om grip te krijgen op Jeugdzorg en de Wmo. Dat geld gaat naar nieuwe ambtenaren, zowel tijdelijke als vaste krachten.
'Iedereen heeft recht op psychische zorg'Iedereen heeft recht op psychische zorg en dat geldt ook voor mensen met een asielstatus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat in reactie op een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit blijkt veel Syrische vluchtelingen met een verblijfstatus psychische problemen hebben.
Eigen bijdrage Wmo wordt gelijkgetrokkenMensen die gebruik maken van zorg uit de Wmo gaan in de toekomst allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen 17,50 euro per vier weken.
Weerbaar zijn betekent dat je kunt opkomen voor je eigen grenzen en wensen en tegelijkertijd respectvol met de grenzen en wensen van een ander omgaat. Iemand die weerbaar is, is minder gevoelig voor groepsdruk en zal minder snel gepest worden. Een grotere weerbaarheid kan dus een groot verschil maken. Gelukkig is het nu niet meer nodig om een hele weerbaarheidstraining te organiseren. Met Forsvar krijg je een handige methodiek aangereikt om in de praktijk te werken aan de vergroting van de weerbaarheid van je eigen doelgroep.
Amersfoort zegt alle (jeugd)zorgcontracten opOver kapitaalvernietiging en kennisverlies gesproken: de Gemeente Amersfoort heeft het zwaar en wil kosten besparen op jeugdzorg. En in dat kader wordt alles opnieuw aanbesteed en alle lopende contracten met aanbieders opgezegd. Met ingang van 2019 moet er een nieuwe constellatie zijn, waarbij het woord nieuw met name als goedkoper moet worden gezien.
Jeugdrecht in acht thema'sDe collegereeks Jeugdrecht biedt een toegankelijke introductie en opfriskennis over de verschillende juridische regelingen en (rand)voorwaarden voor professionals die geen juridisch-academische opleiding hebben gevolgd, maar wel in de praktijk in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met juridische regelgeving te maken krijgen. De collegereeks beoogt jeugdprofessionals op praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en inzicht te bieden in de meest recente ontwikkelingen die voor de beroepspraktijk van belang zijn.
Als professional met je hakken in het zandJos van der Horst was als veranderkundige ruim dertig jaar betrokken bij de meest uiteenlopende veranderprocessen in non-profit organisaties. Zo ontmoette hij veel professionals met stevige kritiek op grote toekomstplannen en veranderambities. Zij durfden 'nee' te zeggen.
Herstelgericht werkenDe zorg voor mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek is omgebogen richting herstel en participatie. Waar de kennis van de professional vroeger het uitgangspunt was, is nu de wens en de ervaringskennis van de zorgvrager het startpunt. Herstelondersteunende zorg vraagt dus om een volledig op maat gemaakte aanpak.
Inburgeringsgedoe staat integratie in de wegEen groot deel van de vluchtelingen is niet in staat om zelf te regelen dat ze binnen drie jaar de inburgeringsexamens halen. Dat constateert het Verwey-Jonker Instituut in de zesde editie van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer.
Velsen kiest 'Straat van de maand'De Bellatrixstraat in Velsen is de eerste straat van een reeks straten die de komende maanden in het zonnetje worden gezet. De Straat van de Maand-verkiezing is een initiatief van het Sociaal Wijkteam Velsen en de plaatselijke stadsschouwburg. De IJmuider Courant deed er verslag van.
'Resultaatvolgend budget Leeuwarden werkt'Het Sociaal Wijkteam Oud Oost in Leeuwarden is vorig jaar een experiment gestart met een ‘resultaatvolgend budget’ in hulp aan huishoudens. Het uitgangspunt is het huishouden in plaats van het domein jeugd, Wmo of participatie. ‘Er wordt gewerkt vanuit een totaaloplossing en niet vanuit de regels,’ zegt sociaal werker Evert-Jan Aarden.
Pilot in Wijchen: wekelijks financieel spreekuurHet Sociaal Wijkteam Wijchen (SWT) is gestart met een wekelijks financieel spreekuur. Het gaat om een pilot die in november wordt geëvalueerd.
'Gebrek aan vertrouwen kost jeugdzorg miljoenen'In Groningen zorgt gebrek aan wederzijds vertrouwen tussen gemeenten en aanbieders ervoor dat de kosten voor jeugdzorg de pan uit rijzen. De Groninger gemeenten gaan hun budgetten met meer dan 23 miljoen euro overschrijden.
Wijkteams en GGZ : het kan gemakkelijker en effectieverAls het gaat om mensen met psychische beperkingen zijn er twee gescheiden werelden met allebei hun eigen zienswijze en interventies: Het sociaal domein en de GGZ. Dat moet in deze tijd anders kunnen, zeker omdat vanuit het gezichtsveld van de betreffende burger maar één zaak centraal staat: hoe word ik het beste geholpen of begeleid.
Gaat het Actieprogramma de zorgelijke situatie in de jeugdzorg verbeteren?Deze week verscheen het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van de ministeries van VWS en J&V. Aanleiding daarvoor was de Evaluatie van de jeugdwet en het commentaar vanuit verschillende groepen betrokken professionals, ouders en kinderen. Wat zonder meer de prijzen valt aan dit programma is de nuchtere weergave van de tekortkomingen van de jeugdzorg sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet. Het wordt nergens zo genoemd maar dit document illustreert in feite net als de Evaluatie Jeugdwet de overhaaste invoering van de transitie. Waar goed voorbereide en wetenschappelijk begeleide pilots aan deze enorme verandering vooraf hadden moeten gaan, worden die nu met dit programma in gang gezet.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingArchief