Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In het meest recente nummer

# 2 - 2018

In deze Sozio o.a.: buurtsportcoaches, (criminele) jeugdgroepen, seksualiteit binnen migrantengezinnen.

Koop dit nummer los via deze pagina of neem een abonnement via deze pagina

Interview Klaas Mulder

Klaas Mulder werd door de Hogeschool Utrecht aangenomen om als criticaster te fungeren op de afdeling Social Work. Die rol vervult hij met verve. Gesprek met een eigenzinnig denker. ‘Er is in Nederland een
enorm tekort aan sociale expertise.’

Sporten en bewegen brengt mensen samen

Bewegen en sport bieden uitstekende mogelijkheden om groepen kwetsbare mensen te betrekken bij de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen hierin de belangrijke, verbindende schakel vormen. Jan
Hardeman, coördinator buurtsportcoaches in Amersfoort, schetst aan de hand van een praktijkvoorbeeld de rol van sportcoaches. 

Sissen, fluiten, roepen en nakijken 

Mathijs Zwinkels is als ketenregisseur en trainer gespecialiseerd in (criminele) jeugdgroepen. Hij verzorgt lezingen en trainingen. Op basis van zijn eigen ervaringen vertelt hij aan Sozio-redacteur Huub Wiltschut over de opvattingen van straatjongeren over seksualiteit, intimiteit, relaties en liefde.

Krampachtig zwijgen, vooral vermijden

Tegen haar dochter zegt moeder ‘Jij moet maagd blijven tot je trouwt’ en tegen haar zoon zegt ze ‘Ik wil nog geen oma worden’. Met die dubbele moraal worden veel meisjes en jongens binnen migrantengezinnen opgevoed. Dat heeft gevolgen voor hun seksuele ontwikkeling.

Wie heeft schuld bij een schuld?

In hoeverre zijn mensen met een financiële achterstand zelf schuldig aan hun schuld? En zo ja, maakt dat wat uit voor de oplossing? Tamara Madern en Nadja Jungmann over de zin en onzin van ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’.

Als formeel en informeel krachten bundelen

‘Ik denk dat deze werkwijze heel goed is, vooral omdat er naar ons hele gezin wordt gekeken.’ Raatmakers is een methode die uithuisplaatsing van jeugdigen helpt voorkomen door de krachten van alle betrokkenen te bundelen. Een gesprek met projectleider Evelien Uitendaal.

De hulpvraag die onzichtbaar is

In Nederland krijgt één op de dertig mensen een vorm van hersenletsel. Aan de buitenkant is bij veel van deze mensen niets te zien, maar als je met hen in gesprek gaat, blijken ze bijna allemaal restverschijnselen te hebben. Hoe speel je daar als professional op in?

Koop dit nummer los via deze pagina of neem een abonnement via deze pagina

Verder leren in het sociale veld?Wil jij graag doorstuderen in het sociale werkveld, maar heb je nog geen studiekeuze kunnen maken? Sozio zet de mogelijkheden voor je op een rijtje. Lees snel verder en ontwikkel je tot sociale professional!

Nieuws

Wijkteams en GGZ : het kan gemakkelijker en effectieverAls het gaat om mensen met psychische beperkingen zijn er twee gescheiden werelden met allebei hun eigen zienswijze en interventies: Het sociaal domein en de GGZ. Dat moet in deze tijd anders kunnen, zeker omdat vanuit het gezichtsveld van de betreffende burger maar één zaak centraal staat: hoe word ik het beste geholpen of begeleid.
Gaat het Actieprogramma de zorgelijke situatie in de jeugdzorg verbeteren?Deze week verscheen het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van de ministeries van VWS en J&V. Aanleiding daarvoor was de Evaluatie van de jeugdwet en het commentaar vanuit verschillende groepen betrokken professionals, ouders en kinderen. Wat zonder meer de prijzen valt aan dit programma is de nuchtere weergave van de tekortkomingen van de jeugdzorg sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet. Het wordt nergens zo genoemd maar dit document illustreert in feite net als de Evaluatie Jeugdwet de overhaaste invoering van de transitie. Waar goed voorbereide en wetenschappelijk begeleide pilots aan deze enorme verandering vooraf hadden moeten gaan, worden die nu met dit programma in gang gezet.
De zorgelijke situatie van de jeugdzorgBijna twee derde van de honderd instellingen voor specialistische jeugdhulp heeft de afgelopen drie jaar aan de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) extra geld gevraagd om overeind te kunnen blijven. In de NRC noemt Marjanne Sint, voorzitter van de TAJ, de situatie zorgelijk. Eind dit jaar eindigt de subsidieregeling hiervoor. Zoals bekend zijn de meeste instellingen in de knel geraakt doordat het Rijk per 2015 de jeugdzorg overhevelde naar de gemeenten en daarbij een drastische bezuiniging doorvoerde. De toezichthouder op de overgang, de Transitie Autoriteit Jeugd, kreeg 200 miljoen van het Rijk om de financiële problemen op te lossen. Veertig aanbieders van jeugdhulp hebben inmiddels extra geld gekregen. Twintig instellingen krijgen voor de zomer te horen of zij in aanmerking komen.
Rebellen in het werkRebellerende professionals zijn het niet eens met veel, soms heel veel, van wat er om hen heen in ‘hun’ organisatie gebeurt en wat er van hen gevraagd wordt. Vaak zien zij niet of nauwelijks mogelijkheden om het tij te keren. In veel gevallen proberen zij dat wel, al dan niet tegen beter weten in.
Wat is er toch aan de hand met Veilig Thuis?In elk geval in de regio Noord-Holland-Noord waar de organisatie door de Inspectie Gezondheidszorg onder curatele is geplaatst. In 2015 kon Veilig huis nog melden trots te zijn op hun bereikte doelen; in 2018 ligt dit duidelijk anders met onder meer onaanvaardbaar lange wachttijden.
ThuiszittersEr zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. De meest voorkomende zijn: Psychiatrische problemen, gedragsproblemen, wachten op opvang, bureaucratie en problemen thuis.
Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen?
Beroepscode is 'mijlpaal' voor sociaal werkersHet programma Sociaal Werk Versterkt heeft het eerste beroepsregister, beroepscompetentieprofiel en de eerste beroepscode voor sociaal werkers opgesteld. Sociaal werkers kunnen deze gebruiken om hun vak gericht bij te houden.
Onderzoek positief over City Deal Inclusieve StadDe aanpak City Deal Inclusieve Stad is veelbelovend, blijkt uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut. City Deal Inclusieve Stad is uitgevoerd in de gemeenten Eindhoven, Enschede (foto), Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en gaat nog twee jaar door.
Actieprogramma tegen eenzaamheid van startMinister Hugo de Jonge van VWS (foto) heeft het Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid gepresenteerd. Het is bedoeld om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Het programma is een van de drie onderdelen van het Ouderenpact, dat op 8 maart 2018 mede door Sociaal Werk Nederland is ondertekend.
Aanbevelingen voor goede relatie met cliëntWaarmee is een cliënt of huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in onderzoek naar werkzame elementen van het programma Integraal Werken in de Wijk. Niet geheel verrassend: een professional is voor cliënten van enorm belang.
Driemaal onderzoek sociaal werkSociaal Werk Nederland heeft drie universitaire masterstudenten gevraagd onderzoek te doen op het gebied van sociaal werk. Alle drie studeren bij de Universiteit van Utrecht. De thema's zijn sociaal ondernemers in Rotterdam (foto), professionalisering en budgetcoaching.
Film over nieuw aanbod voor vluchtelingenSinds 1 maart is online de documentaire 'De doorgaande lijn' (foto) te zien, over de regionale Utrechtse aanpak voor een versnelde integratie van vluchtelingen. Zestien gemeenten starten sinds vorig jaar vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers met integratie.
Poll:
De transitie is uitgedraaid op een mislukkingArchief